• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมพัฒนา การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นักเรียนมีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษา

  2.  ส่งเสริม พัฒนา โรงเรียนให้สถานที่สะอาด มีระเบียบ ภูมิทัศน์สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้มี การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  3.  ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอสร้างความตระหนักรับผิดชอบในวิชาอาชีพครู

  4.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้เกิดความรัก ความตระหนัก และร่วมมือ ร่วมใจในการ สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน

  5.  ส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพอนามัย มีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนา ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา  ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-20 21:24:12 น.

โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075760356 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ จันทร โทรศัพท์: 0862748152 อีเมล์: siriwan8152@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]