• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  1. สภาพโรงเรียน               สะอาด                 ภูมิทัศน์ดี               เทคโนโลยีพร้อม
  2. นักเรียน                          สุขภาพดี               วิชาเด่น                 มารยาทเยี่ยม
  3. กรรมการสถานศึกษา    ร่วมมือ                  ร่วมใจ                    ใฝ่พัฒนา
  4. ผู้ปกครอง                      ตระหนัก                สนับสนุน                ร่วมมือ
  5. ครู                                    สอนดี                   มีความรับผิดชอบ
  6. ผู้บริหาร                         ระบบดี                  มีภาวะผู้นำ

   

   

                  “ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้   จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์ดี สะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ มีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีความสามารถ ด้านวิชาการ  มีสุขภาพดี มารยาทเรียบร้อย อนุรักษ์ความเป็นไทย ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำมีระบบในการบริหาร ครูมีความรอบรู้ รับผิดชอบ กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองให้ความร่วมมือ  สนับสนุนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-20 21:24:12 น.

โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075760356 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ จันทร โทรศัพท์: 0862748152 อีเมล์: siriwan8152@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]