โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

     พันธกิจ

   

  1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
  3. จัดการศึกษาเรียนรวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา
  5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  6. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการดำเนินงาน

   

   

   

  เป้าหมาย

   

  1. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  3. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  4. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  6. เป็นสถานศึกษาที่บริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการดำเนินงาน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจงจิตร ธรรมขันธ์

 • นางสาวขวัญดาว พันธ์ศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0817076953 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลพร รัฐบรรจง โทรศัพท์: 0933718659 อีเมล์: leesuha_love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]