• ประวัติโรงเรียน
 •                       

                              

                โรงเรียนวัดไม้เสียบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2482

   โดยมีพระพุ่มฐานิสฺโส  อดีตเจ้าอาวาสวัดไม้เสียบ  นายพร้อม  คงแป้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายบุตร  พรหมเกื้อ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3   

  ตำบลท่าประจะ  นายหวาน สังข์ทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง  ร่วมด้วยคณะผู้ปกครองเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  โดยมีนายเตี้ยม  สามไหม 

   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              เดิมโรงเรียนวัดไม้เสียบ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมสึกษาปีที่ 4   ต่อมาในปีการศึกษา  2515

  ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     โรงเรียนวัดไม้เสียบเมื่อเริ่มเปิดทำการต้องอาศัยศาลาวัดไม้เสียบ  ใช้เป็นที่เล่าเรียน

  ต่อมาปีการศึกษา  2509 ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารขนาด  8x40 เมตร ในที่ดินของวัดไม้เสียบ และต่อมาได้รับ

  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน 20,000  บาท  สร้างต่อเติมอาคารจนแล้วเสร็จ  

  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง โรงฝึกงาน  1 หลัง  บ้านพักครู  1 หลัง ส้วม  4 หลัง  16 ที่นั่ง

             ตอนเปิดโรงเรียนทางราชการให้นายเตี้ยม  สามไหม  เป็นครูใหญ่   ต่อมาเมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2482     ทางราชการ

  ได้แต่งตั้งนายภู่  นาคะสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2482 ได้ย้ายนายภู่ นาคะสุวรรณ 

  ไปดำรงตำแหน่ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าประจะ 2  (โรงเรียนวัดห้วยแหยงฯ  ในปัจจุบัน)

  และได้แต่งตั้งนายทัศน์  ชูเกิด มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2484 ได้แต่งตั้งนายแก้ว  บุญเรืองขาว 

  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2491  ได้แต่งตั้งนายพิณ  บุญแก้ว  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2504 ได้แต่งตั้งนายเขียน  ชูแก้ว  ดำรงตำแหนงครูใหญ่และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

  เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน  2539   ทางราชการได้ย้ายนายเขียน  ชูแก้ว  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2540  ได้แต่งตั้งนายอำนวย  อนันทนุพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ต่อมาได้ย้ายนายอำนวย  อนันทนุพงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด

  เมื่อวันที่ 10  พฤจิกายน  2540  ได้แต่งตั้งนายบำรอง  มีสุวรรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2542  ได้ย้ายนายเสนอ  สุวรรณเกษา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2544 ได้แต่งตั้งนายทวี  จริยานุกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและเกษียณอายุราชการ

  ในเดือนยายน  2549

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2549  ได้ย้ายนายประพันธ์  ยังช่วย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

    ขนาดและที่ตั้ง  

            โรงเรียนวัดไม้เสียบ  ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 2  ตำบลเกาะขันธ์  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  มีเนื้อที่  19 ไร่   3 งาน  45 ตารางวา

             

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 20:54:59 น.

โรงเรียนวัดไม้เสียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075493158 อีเมล์: Maiseabschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชำนาญ มณีพันธ์ โทรศัพท์: 0896561489 อีเมล์: nan1921@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]