• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     พันธกิจ   

        ภารกิจของโรงเรียนวัดไม้เสียบ  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ดำเนินการสอน

  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมี

  ความสุขมีกรอบการบริหารจัดการ  ดังนี้

            1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง  2 ระดับ

            2. พัฒนาครูสู่ประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

            3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

            4. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

            5. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปํัญญาท้องถิ่น

            6. ส่งเสริมการบริหารโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  นำพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนดีศรีตำบล

            7. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน  ค้นคว้าหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

        เป้าประสงค์    

            1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 2 ระดับ

            2.ครูพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ

            3. นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

            4. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย

            5. นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนให้เข้าสู่โรงเรียนดีศรีตำบล

            7. บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน  มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 20:54:59 น.

โรงเรียนวัดไม้เสียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075493158 อีเมล์: Maiseabschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชำนาญ มณีพันธ์ โทรศัพท์: 0896561489 อีเมล์: nan1921@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]