โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

              ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

             2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะตามหลักสูตร

             3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต

            4. ผู้บริหาร  ครู  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

           เป้าประสงค์

               1. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

               2. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะตามหลักสูตร

               3. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต

               4. ผู้บริหาร  ครู  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                 และ เกิดประสิทธิผล

               5. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน

               6. มีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

               7. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

               8. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

               9. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น

               10. การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075845291 อีเมล์: kongkalomschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Arirat Phetpradapsakun โทรศัพท์: 0892876583 อีเมล์: yingja_yingja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]