โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(MISSION)

  มิติที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

      1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

      2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  มิติที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

      1. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน

      2. พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการเป็นรูปธรรมชัดเจน

      3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสาสารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

      4. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยนำไประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ

      5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่ดี เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

      6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

      7. กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

  มิติที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      1.  จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

      2.  จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      3.  ตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

   

   

   

   

   

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 01:28:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเนียร พรหมแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรัสมา ราตรีพฤกษ์

 • นางสาวสุดา ประดิษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,538
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075445339 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุธาวรรณ หัสนันท์ โทรศัพท์: 0860137360 อีเมล์: sutawan7360@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]