โรงเรียนวัดยางงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษา  2  ระดับ

  1.  ระดับก่อนประถมศึกษา

  2.  ระดับประถมศึกษา

  เป้าหมาย

  1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.  ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุผล

  5.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหักสูตร

  6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  7.  ครู  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถุานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธภาพ  และเกิดประสิทธิผล

  8.  สถานศึกาามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรุ้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ

        มีการประเมินคุณภาพภายใน  ตามที่กำหนดในกระทรวง

  9.  สถานศึกษามีการส่องเสริมสนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาให้บรราลุเป้าหมาย

  10. จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกาาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:56:49 น.

โรงเรียนวัดยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075522448 อีเมล์: somsak.ket08@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจพรรณ มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0817562409 อีเมล์: ฺBenjapanManeerat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]