• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบการลงโทษนักเรียน

  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

   

            นักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  พ.ศ. 2548  ดังต่อไปนี้

            1.  ว่ากล่าวตักเตือน

            2.  ทำทัณฑ์บน

            3.  ตัดคะแนนความประพฤติ

            4.  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  การพิจารณาโทษจะกระทำตามลำดับความผิด  ดังนี้

            1.  ความผิดสถานเบาและสถานกลาง

                 1.1  แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน

                 1.2  หนีการเรียนแต่ไม่ได้ออกนอกบริเวณโรงเรียน

                 1.3  จอดรถ  ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

                 1.4  ส่งเสียงเอะอะบนอาคารเรียนหรือห้องเรียน  โดยไม่มีเหตุผล

                 1.5  เล่นเกมต่าง ๆ บนอาคารเรียน  และนอกสถานศึกษา

                 1.6  ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรียนหรืออาคารเรียน

                 1.7  ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระทำความผิดโดยนิ่งเงียบทั้ง ๆ ที่รู้

                 1.8  มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลพอควร

                 1.9  แสดงกิริยาวาจาหยาบคายต่อครูและผู้อื่น

                 1.10  ขัดคำสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

                 1.11  หลีกเลี่ยงหลบซ่อนไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า

                 1.12  สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง

                 1.13  หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ทำบัตรให้ถูกต้องตามระเบียบ

                 1.14  ขีดเขียนข้อความตามฝาผนังหรือสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

                 1.15  ประพฤติตนส่อในทางชู้สาว  (ไม่ถึงขั้นร้ายแรง)

                 1.16  แสดงกิริยาวาจาไม่สมควรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

                 1.17  พูดจาขู่กรรโชกเพื่อนนักเรียน  สารวัตรนักเรียน

                 1.18  เที่ยวกลางคืน  ดึกดื่นหรือเข้าในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

                 1.19  ทะเลาวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด้วยเหตุผลเฉพาะหน้าด้วยตัวของตัวเอง

                 1.20  เล่นการพนันทั้งในและนอกโรงเรียน

                 1.21  พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่พบเห็น

            2.  ความผิดสถานหนัก  ความผิดขั้นร้ายแรง

                 2.1  นักเรียนขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งครู  จนเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน

                 2.2  นักเรียนแจ้งความเท็จต่อครู  เพราะเหตุจากการแจ้งความเท็จนั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน

                 2.3  นักเรียนแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนไม่เรียบร้อยหรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยขณะอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนปรากฏในที่สาธารณะจนทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน

                 2.4  นักเรียนทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้บุบสลายใช้การไม่ได้โดยเจตนา

                 2.5  แสดงอาการกระด้างกระเดื่องหรือกิริยาลบหลู่ดูหมิ่นครูและบุคลากรทางการศึกษา

                 2.6  ทำร้ายร่างกายหรือแสดงท่าทีจะทำร้ายครู

                 2.7  หลบหลีกขัดขืนเมื่อครูลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน

                 2.8  เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น

                 2.9  เสพสุราหรือสิ่งเสพติดให้โทษต่าง ๆ เช่น  ยาบ้า  บุหรี่  กัญชา  ฝิ่น  เฮโรอีน  หรือยาเสพติดอื่น ๆ  และมีไว้ในครอบครอง

                 2.10  นำสิ่งเสพติดให้โทษเข้ามาเผยแพร่ซื้อขายในโรงเรียน

                 2.11  เป็นผู้ยุยงให้แตกแยกความสามัคคีต่อต้านระเบียบวินัยของโรงเรียน

                 2.12  ก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเป็นหมู่คณะ

                 2.13  ประพฤติตนในทางชู้สาวที่มีหลักฐานติดต่อกันบ่อยครั้ง

                 2.14  นำอาวุธเข้ามาในโรงเรียน

                 2.15  ก่อการทะเลาะวิวาทนอกโรงเรียนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึงโรงเรียน

                 2.16  ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนโดยมีหลักฐานจับได้แน่ชัด

                 2.17  การกระทำใด ๆ อันเป็นความผิดทางอาญาจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีส่งฟ้องศาลแล้วมีความผิดจริงตามกล่าวหา

                 2.18  พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่พบเห็น

                     การควบคุมความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนนางรอง

            หลักการ

            1.  เพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

            2.  ป้องกันมิให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับอบายมุข

            3.  แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนักเรียน

            4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

            5.  ให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

            6.  ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

            7.  ให้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์กำหนดพฤติกรรมของนักเรียน

            ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ

            ถ้านักเรียนฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่โรงเรียนแจ้งไว้โรงเรียนจะทำการสอบสวนจนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเจตนาโทษที่จะดำเนินการนั้น  4  สถานโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  พ.ศ. 2548

            1.  ว่ากล่าวตักเตือน

            2.  ทำทัณฑ์บน

            3.  ตัดคะแนนความประพฤติ

            4.  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

            เพื่อให้การดำเนินการควบคุมและดูแลความประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  โรงเรียนจึงได้ทำกำหนดมาตรการการลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบว่าด้วยการควบคุมและดูแลความประพฤติของนักเรียนดังนี้

            ประเภทความผิด

            ความผิดสถานเบา  ได้แก่  พฤติกรรมอันมีอุปนิสัยไม่ดี  (ตักเตือน) 

            ความผิดสถานกลาง  ได้แก่  ทำลายชื่อเสียงโรงเรียนและส่วนรวม  (เชิญผู้ปกครองมาพบทำทัณฑ์บน)

            ความผิดสถานหนัก  ได้แก่  นำความเสื่อมเสียร้ายแรงมาสู่โรงเรียนและส่วนรวม  (เชิญผู้ปกครองมาหักคะแนน)

            ความผิดขั้นร้ายแรง  ได้แก่  การกระทำความผิดที่มีโทษสูงสุด  (การทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

            อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดารุณี บุญวิก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณิชรวิกาญญ์ อิวิโส

 • นางสกุลรัตน์ ศาลิคุปตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,754
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอินทนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845312 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี บุญวิก โทรศัพท์: 0818932419 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]