• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                      ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา

                      ๓. ปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน

  เป้าหมาย

  ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

  เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                      ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                      ๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

                      ๔. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  แข็งแรง

                      ๕. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                      ๖. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                      ๗. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

                      ๘. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวิถีประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                      ๙. สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา

                      ๑๐. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

                      ๑๑. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจร

                      ๑๒.สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

                      ๑๓. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน  และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดารุณี บุญวิก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางธิดารัตน์ ไฝจู

 • นางวีระวรรณ ช้างเผือกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,741
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอินทนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845312 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี บุญวิก โทรศัพท์: 0818932419 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]