โรงเรียนปทุมานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนปทุมานุกูล

 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  ๑.  ชื่อ โรงเรียนปทุมานุกูล   เดิมตั้งอยู่ที่วัดท่าสูง  เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๔๕๔   ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอกลาย  ต่อมาย้ายสถานที่มาสร้างในที่ดินราชพัสดุ  และเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๔๗๒  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าศาลา ๑  (ปทุมานุกูล)  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ทางราชการให้เรียกชื่อย่อว่า  โรงเรียนปทุมานุกูล

                ๒.  การจัดสร้าง  ขุนเทพบุรี (ตุด  ปทุมา)  คหบดีและกำนันตำบลท่าศาลา  ได้สละเงินจำนวน  ๓,๓๐๐  บาท  ทางราชการสมทบทุนด้วยเงิน๓,๖๐๐ บาท  สร้างอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  ใต้ถุนสูง  ๒  เมตร  หลังคามุงกระเบื้องซิเมนต์  ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑  ถึง ป.๔

                 ๓.  เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

                           พ.ศ.  ๒๔๗๙  เทพื้นคอนกรีตชั้นล่างและกั้นฝาลูกกรงเป็นห้องเรียน  ๒  ชั้น   มี นายลด  คำรักษ์  เป็นครูใหญ่   

                           พ.ศ.  ๒๔๙๓  สร้างบ่อน้ำถาวร  ๑  บ่อ  นายสมบูรณ์  เชาวลิต  เป็นครูใหญ่

                           พ.ศ.  ๒๕๐๐  สร้างเสาธง  นายกลิ่น  เชาวลิต  เป็นครูใหญ่

                           พ.ศ.  ๒๔๒๐  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน      แบบ ๑๐๗     ขนาด  ๔  ห้องเรียน  ๑  หลัง  (อาคารเรียน ๒)    

                           ปี  พ.ศ. ๒๕๒๑  คณะครู  ภารโรง  ศิษย์เก่า   ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาควัสดุเทพื้นคอนกรีตใต้ถุนอาคารเรียน ๒ 

                           ปี  พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  ๒  ชั้นล่าง  เป็นเงิน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท

                           วันที่ ๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๓  แบบ ๑๐๗  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  อีกหนึ่งหลัง   โดยก่อสร้างต่อจากอาคารเรียน ๒ 

                           วันที่  ๑๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓  ปีเดียวกันได้จัดทำรั้วหน้าโรงเรียน  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท

                           ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานจำนวน  ๑  หลัง

                           ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างส้วม  ๔  ที่นั่ง  ๑  หลัง  ราคา ๓๔,๑๐๐  บาทและยังได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครู  ๒ชั้น  ๑  หลัง  ราคา  ๙๙,๙๙๙  บาท

                            พ.ศ. ๒๕๒๗  สร้างห้องเชื่อมต่ออาคารเรียน ๒  และอาคารเรียน ๓  เพื่อทำห้องพยาบาล  เป็น  ๓,๐๐๐  บาท

                            ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๐  ได้จัดทำสนามหน้าโรงเรียน

                            พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ ๑  และ  ในเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดงาน วันปทุมารำลึก  ในงานดังกล่าวได้เงินได้สุทธิจำนวน  ๑๑๘,๐๐๐  บาท  รวมกับงบ ส.ส.  อีก  ๕๐,๐๐๐  บาทแล้วได้นำเงินจากจำนวนนี้พร้อมวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร  นำไปสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก.  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  กว้าง ๗  เมตร  ยาว  ๗๒  เมตร  ในด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน

                            พ.ศ. ๒๕๓๒  ทางราชได้อนุมัติงบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  ทำการต่อเติมอาคาร ๓ ชั้นล่าง  จำนวน  ๔  ห้องเรียน

                            พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างอาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง  แบบ  สปช. ๒๐๕/๒๕๒๖  ราคา  ๙๕๐,๐๐๐  บาท

ใช้เป็นห้องประชุมและโรงอาหารของโรงเรียน  ขนาดกว้าง ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร

                             พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗   ได้รับจัดสรรงบประัมาณ อาคารเรียน ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ข้อมูลผู้บริหาร

               ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อนายพิพัฒน์  มหาสวัสดิ์  e-Mail  pipat075@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุดวุฒิปริญญาโท   สาขาการบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๗  ปี  ๑ เดือน    อายุ  ๕๘  ปี  ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ๒๘  ปี

              

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-12 10:55:23 น.

นายมนตรี เจียรมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมานุกูล
นางเกษณิศา บุญไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมานุกูล

นายเอกรัตน์ บุญรัตน์
นางวรรณา ช่วยขำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521384 อีเมล์: patumanukul@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมานิตย์ พิมพิศาล โทรศัพท์: 0817287835 อีเมล์: patumanukul@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]