โรงเรียนวัดชลธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •        โรงเรียนวัดชลธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๑  เปิดทำการสอนครั้งแรก๒  ชั้นเรียน  มีนักเรียน ๖๔  คน  ใช้ศาลาโรงธรรมวัดชลธารามเป็นสถานที่เรียน  โดยมีพระใบฎีกาบุญชู   มงคลสุวรรณ  เป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด  และมีนายถนอม  นงค์นวล  เป็นครูคนแรกและเป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนจนครบ  ๔  ชั้นเรียน  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  

          ปี พ.ศ. ๒๕๐๘  ได้ทำการ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  โดยเริ่มการก่อสร้าง  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๙  ซึ่งได้รับเงินบริจาค  จากนายสุรเดช  โชติกะ  และพระครูวินิจธรรมสาร  เจ้าอาวาสวัดชลธาราม  เป็นจำนวนเงินงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐  บาท  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นแบบ  ๐๗๕  ขนาด  ๙ / ๔๐  เมตร  จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และได้รับเงินจากสภาตำบลท่าศาลา เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท    เพื่อจัดทำฝ้าเพดาน  และก่ออิฐฉาบชั้นล่าง

           ปี พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ในระดับชั้น  ป. ๕–๖  และในปีนี้ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  ขนาด  ๗/๑๗  เมตร  เป็นเงิน  ๙๕,๐๐๐  บาท

           ปี พ.ศ.  ๒๕๒๓  นักศึกษาฝีกสอนจากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  ได้จัดหาเงินสร้างประตูและจัดทำห่วงบาสเก็ตบอล  รวมเป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท  ในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  ๒  ที่นั่งถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ. ๓๐  จำนวน  ๑  ชุด  เรือนเพาะชำ  ๑  หลัง

           ปี พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างทางเท้ารอบอาคาร  ๐๑๗  และได้ดำเนินการต่อไฟฟ้า ในอาคารโดยใช้เงินบริจาครวม ๔,๐๐๐ บาท ในปีนี้โรงเรียนเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนด้วย

           ปี พ.ศ.  ๒๕๒๗  คณะครูร่วมกับคณะกรรมการศึกษา  ได้จัดหาเงินบริจาคสร้างรั้วลวดหนามรอบโรงเรียน  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท  และทำการขุดเจาะบ่อบาดาล  เป็นเงิน  ๒,๘๐๐  บาท

           ปี พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาล  ๑  มีนักเรียน  จำนวน  ๑๙  คน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้ก่อสร้างรั้วโรงเรียนทำด้วยอิฐถือปูน  ยาว ๔๐  เมตร  และได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด  ๕/๒๐  เมตร  จำนวน  ๑  หลัง  ด้วยเงินบริจาค

           ปี พ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้ก่อสร้างส้วมขนาด  ๓  ที่นั่ง  โดยเงินงบประมาณ  ๓๗,๕๐๐  บาท  และได้รับอนุมัติให้เปิดกองลูกเสือ  ๒  กอง

           ปี พ.ศ.  ๒๕๓๘  ได้เปิดสอนครบ  ๘ ชั้นเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  ๒๒๖  คน  ครู  ๑๑  คน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๓๙  มีนักเรียน  ๒๐๙  คน  ครู  ๑๑  คน  ได้ก่อสร้างโอ่งน้ำดื่ม  จำนวน  ๔  ใบ  โดยงบประมาณของสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา  เครื่องกรองน้ำจำนวน  ๑  ชุด  สร้างอ่างล้างหน้า  แปรงฟัน จำนวน ๑๐  ที่  ด้วยเงินงบประมาณของสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมเป็นเงิน  ๑๐,๗๒๐   บาท  จัดหาชุดพาเหรด  จำนวน  ๑  ชุด

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๐  เปิดสอน  ๘  ชั้นเรียน  มีนักเรียน  ๒๐๙  คน  ครู  ๑๑ คน  นักการภารโรง  จำนวน  ๑ คน  ได้ปรับปรุงสนามหน้าโรงเรียนด้วยเงินบริจาค  ๒,๐๐๐  บาท  และได้รับจัดสรรโทรทัศน์สี  ขนาด  ๒๐  นิ้ว  จำนวน ๑  เครื่อง  เครื่องเล่นวิดีโอเทป  ๑  เครื่อง

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๑  เปิดทำการสอน  ๘  ชั้นเรียน  มีนักเรียน  ๑๙๓  คน  มีครู  ๑๑ คน  นักการภารโรง  ๑  คน  ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียน  มีนักเรียน  ๑๙๔  คน  มีครู  ๑๑ คน  นักการภารโรง  ๑  คน  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.๓๐  พิเศษ  จำนวน  ๑  ชุด   เป็นเงิน  ๘๑,๐๐๐  บาท  ได้สร้างรั้วลวดหนามของโรงเรียนจำนวน  ๓  ด้าน  ได้รับจัดสรรถังน้ำไฟเบอร์คลาส  ๑ ใบ  จัดทำป้ายประกาศหน้าโรงเรียน  ๑  ป้าย  ขนาด  ๒/๒.๕  เมตร

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๓  เปิดทำการสอน  ๘  ชั้นเรียน  มีนักเรียน  ๑๙๐  คน   มีครู  ๑๑  คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

           ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  เปิดทำการสอน  ๘  ชั้นเรียน  มีนักเรียน  ๑๗๕  คน  มีครู  ๑๑  คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน  ซึ่งในปีนี้นางสาวจำนวล  เชาวลิต  ตำแหน่งครู คศ.  ๒  ย้ายมาแทนนายจุมพล  ศรีมหาวโร ส่วนด้านงบประมาณได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    จัดสรรให้สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  สนาม  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

           ปี พ.ศ.๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดซื้อเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น  ๑๐  รายการ  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  เปิดทำกาสอน  ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๑๗๒  คน  มีครู  ๑๑  คน  และนักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๖  เปิดทำกาสอน  ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๑๖๘  คน  มีครู  ๑๑  คน  และนักการภารโรงจำนวน  ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปิดทำกาสอน  ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๑๗๔  คน  มีครู  ๙  คน  และนักการภารโรงจำนวน  ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ผลการสอบระดับชาติ  ได้เป็นอันดับ  ๑  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดสร้างห้องสมุดประชาชนในโรงเรียน เป็นเงิน  ๖๙๐,๐๐๐  บาท  เปิดทำการสอนสอน  ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๑๖๘  คน  มีครู  ๙  คน  และนักการภารโรงจำนวน  ๑  คน โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ป ๑ ก  ซึ่งเดิมใช้เป็นห้องสมุด  มาเป็นห้องสำนักงาน  ห้องคอมพิวเตอร์  เปิดทำการสอนสอน  ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๑๘๐  คน  มีครูประจำการจำนวน  ๙  คน  ครูช่วยราชการจำนวน  ๑ คน  และนักการภารโรงจำนวน  ๑  คน โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๗๘  คน  มีครูประจำการ ๗ คน  ครูช่วยราชการจำนวน ๑  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  และนักการภารโรงจำนวน  ๑  คน  โดยมี

  นายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ในปีนี้มีครูสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จึงทำให้ได้รับจัดสรรครูช่วยราชการอีกจำนวน ๑  คน 

           ปี พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๗๙  คน  มีครูประจำการ ๖  คน    ครูช่วยราชการจำนวน  ๓  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  และพนักงานบริการ จำนวน  ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรี

           ปี พ.ศ.  ๒๕๕๒ เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๗๖ คน มีครูประจำการ ๗ คน ครูช่วยราชการจำนวน ๒ คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน ๑  คน และพนักงานบริการ  จำนวน ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๗๓ คน มีครูประจำการ  ๑๐  คนครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน ๑  คน และ  พนักงานบริการ จำนวน ๑  คน  โดยมีนายณรงค  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ เปิดทำการสอน ๘ ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๑๕๒  คน  มีครูประจำการ ๙  คนครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน  ๑  คน และ  พนักงานบริการ จำนวน ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๕๔ คน  มีครูประจำการ  ๙  คนครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน  ๑  คน และ  พนักงานบริการ จำนวน ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๕๓ คน  มีครูประจำการ  ๙  คนครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน  ๑  คน และ  พนักงานบริการ จำนวน ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ.  ๒๕๕๗ เปิดทำการสอน ๘  ชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน ๑๒๙ คน  มีครูประจำการ  ๙  คนครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน  ๑  คน และ  พนักงานบริการ จำนวน ๑  คน  โดยมีนายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดทำการสอน ๘ ชั้นเรียน  มีนักเรียน จำนวน ๑๒๔ คน  มีครูประจำการ ๙ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และพนักงานบริการ ๑ คน โดยมีนางถนอมศรี  เกษโร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:42:47 น.

โรงเรียนวัดชลธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521508 อีเมล์: watchontharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิระภา สุทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0898680800 อีเมล์: jirapa_suttipan@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]