โรงเรียนวัดชลธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 11. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา

            1.1 นางรัตติยา  จันสว่าง           ครูที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความสะอาด

            1.2 นางสาวจิระภา  สุทธิพันธ์     ครูที่ปรึกษาฝ่ายห้องสมุด

            1.3 นางสนธยา  ไตรเมศ           ครูที่ปรึกษาฝ่ายออมทรัพย์

            1.4 นายอำพร  ทองเนื้องาม        ครูที่ปรึกษาฝ่ายสารวัตรนักเรียนและที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์                1.5 นางกัลยา  คำพรหมกุล        ครูที่ปรึกษาฝ่ายพยาบาล

            1.6 นางศิลาน้อย  พัวเนี่ยว         ครูที่ปรึกษาฝ่ายบริการ

  2. ประธานคณะกรรมการ

  เด็กชายจิรพนธ์  ส่งแสง

  3. รองประธานกรรมการ

            เด็กชายปฐภี  เชาวนา

  4.  เลขานุการคณะกรรมการ

            เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัย

  5.  ฝ่ายรักษาความสะอาด

            5.1 เด็กหญิงปาจรีย์       ศรีสำราญ        หัวหน้า

            5.2 เด็กหญิงสหฤทัย      กาญจนภักดิ์      กรรมการ

            5.3 เด็กหญิงกุณปรียา     ทานนท์           กรรมการ

            5.4 เด็กหญิงภัทรวดี       นินทรกิจ         กรรมการ

  6.  ฝ่ายห้องสมุด

            6.1 เด็กหญิงภูสุดา        ส่งแสง            หัวหน้า

            6.2 เด็กหญิงศรัณยา       เพชรัตน์           กรรมการ

            6.3 เด็กหญิงพัชรีรัตน์     เพ็งนุ่น            กรรมการ

            6.4 เด็กหญิงณัฐธิดา       เพ็ชรทอง         กรรมการ

   

   

   

  7. ฝ่ายออมทรัพย์

            7.1 เด็กหญิงกุณฑีรา      ทานนท์           หัวหน้า

            7.2 เด็กชายจักกฤษ       จันทรัตน์         กรรมการ

            7.3 เด็กชายอรุณโณ       สุขสวัสดิ์                    กรรมการ

   

  8.  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

            8.1 เด็กชายพชร           แสงเผือก         หัวหน้า

            8.2 เด็กชายลักษณชัย     จิตตรี             กรรมการ

            8.3 เด็กชายภานุพงษ์      แป๊ะยิ้มล่อง       กรรมการ

  9.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            9.1 เด็กหญิงณัฐชยา       ทานนท์           หัวหน้า

            9.2 เด็กหญิงธนัชชา       มีศรี               กรรมการ

            9.3 เด็กหญิงณัฐธิรา       มากพริ้ม          กรรมการ

  10. ฝ่ายพยาบาล

            10.1 เด็กหญิงอนันตญา   สังข์น้อย                    หัวหน้า

            10.2 เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็ชรชำลิ         กรรมการ

            10.3 เด็กหญิงปิยรัตน์     เอกจิตร           กรรมการ

  11. ฝ่ายบริการ

  11.1 เด็กหญิงปัทมาวรรณ ตะวงศ์ษา        หัวหน้า

            11.2 เด็กหญิงณัฐนิชา     โนรัตน์            กรรมการ

            11.3 เด็กหญิงรวิสรา      มีศรี               กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:42:47 น.

โรงเรียนวัดชลธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521508 อีเมล์: watchontharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิระภา สุทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0898680800 อีเมล์: jirapa_suttipan@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]