โรงเรียนวัดชลธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ       

          ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ / เด็กด้อยโอกาส

          ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

          ๔. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

          ๕. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ๖. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

          ๗. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การ

                พัฒนาคุณภาพระดับสากล

  เป้าประสงค์

         ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ  พิการ  และด้อยโอกาส  ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ

   

          ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ๓. สถานศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ระดมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา

          ๔. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ และมีการพัฒนาความรู้  ความคิด   วิจารณญาณรู้จักประมาณมีเหตุผล

          ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินตามมาตรฐาน
          ๖. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน   มีความรู้และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          ๗. โรงเรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๘. โรงเรียนมีการบริหารจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบมีอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษา

          ๙. มุ่งให้                 ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   กว้างขวาง   ทั้งด้านวัตถุสังคม   สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

          ๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   สูงกว่าร้อยละ ๗๕

          ๑๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนกาสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยวิถีประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๑๒. สถานศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพใน    และผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรองมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี

          ๑๓.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ๘  กลุ่มสาระหลักจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:42:47 น.

โรงเรียนวัดชลธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521508 อีเมล์: watchontharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิระภา สุทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0898680800 อีเมล์: jirapa_suttipan@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]