โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  โครงสร้างสภานักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓

  โรงเรียนบ้านสระบัว  สพป.นศ.เขต  ๔

   

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  บทบาทหน้าที่

  1

  เด็กชายผจงศักดิ์  ราชนิยม           

  ประธานสภานักเรียน

  ทำหน้าที่วางแผน  ควบคุม  ดูแล  เป็นผุ้นำในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสภา  แก้ไขปัญหา  ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาแก่เพื่อนๆนักเรียนทุกคน

  2

  เด็กหญิงกรกมล  สะอาด

  รองประธานสภานักเรียน

  คนที่  ๑

  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธาน  และทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้/คณะกรรมการวิชาการ

  3

  เด็กหญิงอนัญลักษณ์ 

  วัฒนสิทธิ์

  รองประธานสภานักเรียน

  คนที่  ๒

  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธาน  และทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้/คณะกรรมการวิชาการ

  4

  เด็กหญิงกัลญา  สีทอง

  กรรมการและเลขานุการ

  ให้มีหน้าที่ระเบียบวาระการประชุม  การเรียนประชุมสภานักเรียน  โดยกำหนดระเบียบวาระเรื่องที่ประชุม  ตลอดทั้งวันเวลาและสถานที่  ส่งให้กรรมการอย่างน้อย  7  วัน ก่อนการประชุมและการรายงานการประชุม

  5

  เด็กชายธนากร  สีทอง

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ /สัมพันธ์ชุมชน

  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  งานปลูกต้นไม้  งานต้นไม้พูดได้  และงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

   

  6

  เด็กชายกฤตติกุล  ยุโส้

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  มีหน้าที่รับผิดชอบ  การศึกษาดูงาน  ทัศนะศึกษาและการอบรมให้ความรู้และรับความรู้ต่างๆ

   

  7

  เด็กหญิงธัญพิชชา  ยามาโอ้

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ให้มีการรับผิดชอบ  ติดต่อแจ้งข่าวสารระหว่างสภานักเรียน  กับคณะครูและนักเรียน  เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสภานักเรียน  บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของสภานักเรียน  งานเสียงตามสายประจำวันและงานอื่นตามที่ครูปรึกษามอบหมาย

   

  8

  เด็กชายโพธิ์สิทธิ์  ฐานทรัพย์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  มีหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนทั้งหมดให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  ตลอดจนการดูแลไม่ให้นักเรียนมีการทะเลาะวิวาทกัน  และปฎิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

   

   

   

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  บทบาทหน้าที่

  9

  เด็กหญิงปาริชาติ  กระบี่วงศ์

  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานกิจการหน้าเสาธง  งานกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมหน้าเสาธง

   

  10

  เด็กหญิงอัสมี  หวันโส้

  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมกิจกรรม  จัดหาของขวัญหรือของที่ระลึก  ดูแลจัดเตรียมห้องประชุม  ทุกครั้งที่มีการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียนและงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

  11

  เด็กหญิงมณฑิตา  โต๊ะจิ

  หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน  ควบคุมดูแลการแปรงฟันประจำวัน  การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักของนักเรียนและงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

  12

  เด็กชายหัสรัตน์  โต๊ะโดบ

  หัวหน้าฝ่ายบริการ

  ให้มีหน้าที่บริการต่างๆในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

  13

  เด็กหญิงพิจิตรา  ไบราหมาน

  หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  เหรัญญิกมีหน้าที่ในการดำเนินงานรับเงินฝากจากสมาชิกรวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเรียบร้อยและงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-17 10:58:19 น.

โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075300639 อีเมล์: sch300639@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: ปัทติมา มีขวด โทรศัพท์: 0814313575 อีเมล์: noopattima.2012@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]