โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                         2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

       3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่  21

                        4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

                        5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

                        6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       7. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผสานการมีส่วนร่วมชองชุมชนท้องถิ่น

            เป้าประสงค์

                      1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  และเป็นพลเมืองดีของชาติ

                        2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม  ปลูกฝัง  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

                  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  มีนิสัยรักการเรียนรู้  และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด

                        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพ

                        5. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ

                       6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค                  

                     7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาชีวิต  ส่งเสริมความรู้  และสร้างจิตสำนึกการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                       8. สถานศึกษาบริหารจัดการลดปริมาณขยะ  และมีนวัตกรรมต้นแบบในการนำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้

                       9. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 13:58:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิชัย ทองนุ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชลิกานต์ อาลิแอ

 • นางสิตานันท์ จันทร์แก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075300639 อีเมล์: sch300639@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: ชธพร ร่มแก้ว โทรศัพท์: 0961949623 อีเมล์: chataraporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]