โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

          1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนการศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการ/ด้อยโอกาส

                     2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต

                     3.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

                     4.ปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา เทคโนโลยี สื่อ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     5.พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการนิเทศภายใน

                     6.การประกันคุณภาพสถานศึกษา

                     7.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรร่วมจัดการศึกษา

   

   

  เป้าประสงค์

                

                     1. ประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต

                     2. ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับตามศักยภาพ

                     3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรที่สถานศึกษาที่กำหนด

                      4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                     5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

                      6. ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ

                     7. ครูมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้

                     8. บริหารจัดการ การนิเทศภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเป็นปัจจุบัน

                     9. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

                     10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอีกทั้งได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การกีฬา ศิลปะ และอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

                     11. สถานศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริหาร ระดม และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:50:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิชัย ทองนุ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเสาวลักษณ์ ยีเกษม

 • นางบุญรอบ โชตยาสีหนาทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,868
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075300639 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชธพร ร่มแก้ว โทรศัพท์: 0961949623 อีเมล์: chataraporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]