โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ทิศทางของสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านสระบัวได้กำหนดนโยบายของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน    ตามภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านสระบัว  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ผสานคุณธรรม บริหารการศึกษาเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต  นำชุมชนร่วมพัฒนา  บุคลากรก้าวหน้า  นักเรียนเก่ง ดี มีสุข

   

  พันธกิจ

  1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนการศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการ/ด้อยโอกาส

                     2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต

       3.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

                     4.ปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา เทคโนโลยี สื่อ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     5.พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการนิเทศภายใน

                     6.การประกันคุณภาพสถานศึกษา

       7.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรร่วมจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

                     1. ประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต

                     2. ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับตามศักยภาพ

                     3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรที่สถานศึกษาที่กำหนด

                      4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                     5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

                      6. ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ

                     7. ครูมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้

                     8. บริหารจัดการ การนิเทศภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเป็นปัจจุบัน

                     9. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

                     10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอีกทั้งได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การกีฬา ศิลปะ และอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

                               11. สถานศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริหาร ระดม และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  ยิ้มไหว้  ทักทายกัน

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  โรงเรียนสุจริต

  ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  มุ่งมั่นพัฒนางาน สร้างสรรค์ปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเคียงคู่โรงเรียนสุจริต

   

  จุดเน้นการดำเนินงาน

  ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน

  1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้

                               1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข

                               1.2 นักเรียนประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

  ร้อยละ 7

                     1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผล

            1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                               1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย

  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้

            2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

            2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง

  3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ (Students with Special Needs)

                     3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

                               3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน

                     3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การงานอาชีพ  คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ

   

  ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)

   1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

   1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

   1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา

   1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

  2. การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)

   2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ

   2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ

   2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

  3. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)

   3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

   3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

              3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

  1.  สถานศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability)

                      1.1 สถานศึกษาตระหนักและจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์  โดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                      1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม

                      1.3 สถานศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม

                      1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด คือ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

            2. สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management with Quality and Standards)

                      2.1 สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:50:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิชัย ทองนุ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชธรพร ร่มแก้ว

 • นางสาวเสาวลักษณ์ ยีเกษมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,868
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075300639 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชธพร ร่มแก้ว โทรศัพท์: 0961949623 อีเมล์: chataraporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]