โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

             มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่

  1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
  2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
  3. มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

  1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

  1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

  1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

  1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

  1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

  2. มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

  2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

  2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

  2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

  2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ

  2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

  2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  3. มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

  3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

  3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

  3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

  3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

            มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561

  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้

  1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

                                        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                                        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

  3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

  1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

                      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                               1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                               2) นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                               3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์

                               4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ     แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้

                               5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้

                               6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

                               7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

                      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                               1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                               2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย

                               3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย

                               4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

  2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

                     2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน

                     2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA (หรืออื่นๆ เช่นมาตรฐานสากล, โรงเรียนประชารัฐ ฯลฯ)

                     2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย

                     2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                      2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

                     2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

  3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                     3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

                     3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                     3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

                      3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

                     3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 13:58:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิชัย ทองนุ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชลิกานต์ อาลิแอ

 • นางละออ แวววรรณจิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,295
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075300639 อีเมล์: sch300639@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: ชธพร ร่มแก้ว โทรศัพท์: 0961949623 อีเมล์: chataraporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]