โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเครือข่ายพานทองไทย (เครือข่ายวิชาการท่าศาลา ๑) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เปิดการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๘๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีนายชม  วัชรกาฬ เป็นครูใหญ่คนแรก มีพระอธิการแดง เขมิโก เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกเหล็ก นายหมื่น  การะนัด เป็นผู้่ใหญ่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้อุปการะ ต่มาได้มีการขยายชั้นเรียน มีนักเรียนและบุคลากรครูเพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๒๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๒๒ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ เปิดสอนชั้นอนุบาล

  ในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายไพโรจน์  โพธิ์ถาวร มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนวัดโคกเหล็กได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิทยา  ณ นคร มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสวาท  อรุณแสง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  ปี พ.ศ.  (วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๓๗) ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอุดม  จินดานิล มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางราชการได้แต่งตั้งนายเกษม  เกื้อกาญจน์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้เสนอขอปรับปรุงการดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการดรงเรียน คุณภาพ และ ก.ค. ได้อนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕

  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทางราชการ ได้แต่งตั้ง นายกิตติ  เพ็งนู ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖

  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีะรรมราช เขต ๔ได้แต่งตั้งนายพัชรพงศ์  ทับเพชร ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน

   

  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ชั้น ชาย หญิง รวม
  อนุบาล ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๓
  อนุบาล ๒ ๑๔ ๑๕ ๒๙
  ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑๘
  ประถมศึกษษปีที่ ๒ ๑๐ ๑๐ ๒๐
  ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒
  ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐
  ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑ ๑๘
  ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓
                           รวม ๗๒ ๗๑ ๑๔๓
         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:23:16 น.

โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 770260 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐณิชา เพ็งเมือง โทรศัพท์: 0949644416 อีเมล์: somsree09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]