โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภถาพ

  ๓. ส่งเสริมจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๕. ปรับสภาพภูมิทัศน์และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน

  ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงานและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  ๑. เด็กในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒.มีหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ๓. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม

  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕. สถานศึกษามีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม

  ๖. หน่วยงาน องค์กรและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:23:16 น.

โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 770260 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐณิชา เพ็งเมือง โทรศัพท์: 0949644416 อีเมล์: somsree09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]