โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดจันทาราม

  ตั้งอยู่หมู่ที่  5   ตำบลตลิ่งชัน   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ได้เปิดทำการสอนเป็นเอกเทศตามหนังสืออำเภอท่าศาลาที่  114/250  ลงวันที่  18  มีนาคม   2500   โดยนายศุภโยก   พานิชวิช  นายอำเภอท่าศาลา 

  ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  15  สิงหาคม   2502   โดยมีพระครูมานิต สมณวัตร   เจ้าอาวาสวัดสวนจันทร์  เป็นผู้อุปการะ

  ในระยะแรก   ได้ใช้ศาลาการเปรียญ  ของวัดเป็นที่เรียน มีครูทำการสอน  2  คน คือ 

                    1.  นายสุมน   เมฆฉาย   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                    2.   นายปราณี   แสงทอง   

                    ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  - 4  มีนักเรียนทั้งหมด  115  คน 

                    พ.ศ.   2515   นายสุมน    เมฆฉาย   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนวัดปลักปลา นายกรึก  คงแก้ว    มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

                                        เมื่อนายกรึก   คงแก้ว  ย้ายไป นายปราณี   แสงทอง   ได้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

                    พ.ศ.  2516   นายรวย   ประชุม   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

                    พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ป.1 ก.   1   หลัง  จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  มีนักเรียน  140  คน   ครู  4  คน 

                    พ.ศ.  2523  โรงเรียนมีตำแหน่งนักการภารโรง  คือ  นายเจต  ทิพโปร่ง 

                    พ.ศ. 2525  นายรวย  ประชุม  ได้ลาออกจากราชการ  นายสุรินทร์  สุวรรณรัตน์  ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

                    พ.ศ. 2526  นายสุรินทร์  สุวรรณรัตน์  ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่    

                    พ.ศ.  2527  นายสุรินทร์  สุวรรณรัตน์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดปลักปลา นายพีระพงศ์   นงค์นวล 

                    ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่  มี ครู  17  คน

                    พ.ศ. 2529  นายวิรุฬ   สุขพัฒนศรีกุล  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

                   พ.ศ. 2530  นางกาญนา  หนูเมือง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                    พ.ศ.  2533  นายเขต   สุทิน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มีนักเรียนจำนวน   298  คน ครู  16 คน นักการภารโรง  1  คน

                    พ.ศ. 2533   นางสาววนิดา  บุญนำ  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

                    พ.ศ. 2535  นายเขต  สุทิน  เกษียณอายุราชการ  นางสาววนิดา  บุญนำ  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

                    พ.ศ. 2536  นายธวัชชัย   วิเชียรสราง   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

                    พ.ศ. 2539  นางสาวอาภรณ์   เมฆฉายมาดำรงอาจารย์ใหญ่  และได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                                     ตั้งแต่วันที่  13  มิถุนายน  2540 

                    พ.ศ. 2540  ชมรมศิษย์เก่ารวมกับผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันสร้างป้ายชื่อโรงเรียน คิดเป็นเงิน 78800  บาท 

                    พ.ศ. 2541  พระครูมานิตสมนวัตร  เจ้าอาวาสวัดสวนจันทร์  ได้บริจาคสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนคิดเป็นเงิน  87500  บาท 

                    พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช.105/29  จำนวน  4   ห้องเรียน งบประมาณ 363,000  บาท  

                    พ.ศ. 2551   นางสาวพัชรินทร์  ช่วยชู  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 

                    พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า ได้เงินสร้างพระประจำโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์ 50 ปีโรงเรียน  

                                      งบประมาณ 50,000  บาท

                    พ.ศ.2553   ขอความร่วมมือจากชุมชนสมทบทุน สร้างเขื่อนกันน้ำยาว  80 เมตร งบประมาณ 30,000 บาท

                    ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดจันทาราม ได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน    201    คน   ครู   11  คน  

                                              ครูพนักงานราชการ  1  คน พนักงานบริการ    1   คน

                    ปีการศึกษา 2554  มีนักเรียน 203 คน ได้งบประมาณ (งบน้ำท่วม ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29  จำนวน  4   ห้องเรียน

                                               งบประมาณ 330,000  บาท)  

                   ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 213 คน ครู 9 คน พนักงานบริการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน

                                             ได้งบประมาณสร้างสนามกีฬา อเนกประสงค์ เป็นเงิน จำนวน 134,100 บาท และได้งบประมาณ (งบแปรญัตติ)เพื่อปรับปรุง

                                             สนามกีฬาบาสเกตบอล เป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 13:43:13 น.

โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวรัตน์ ตรึกตรอง โทรศัพท์: 088-789-1082 อีเมล์: Yaowarat8004@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]