โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.ด.ญ.รัตนาวดี  ยิ้มคง                  ประธานนักเรียน

  2.ด.ช.วัณณุวรรธน์  ใจแผ้ว            รองประธานนักเรียนฝ่ายพัฒนา

  3.ด.ญ.เขมิกา  บุญฤทธิ์                 รองประธานนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

  4.ด.ญ.พิชชานันท์  ใจห้าว             รองประธานนักเรียนฝ่ายปฏิคม

  5.ด.ญ.วรารัตน์  เงินสยาม              รองประธานนักเรียนฝ่ายควบคุมความประพฤติ

  6.ด.ญ.อัญมณี  อำพพันธ์               รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ

  7.ด.ญ.ปริยาภัทร  สมเก่า                เลขานุการ

  8.ด.ญ.สิรินดา  ถึงพร้อม                 ผู้ช่วยเลขานุการ

  9.ด.ญ.กัลยารัตน์  บุญฤทธิ์             ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

  10.ด.ช.พงศสวัสดิ์  สังข์ทอง          ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนา

  11.ด.ญ.นันท์นลิน  ทิพย์โท            ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

  12.ด.ญ.ณัฐวศา  ตรึกตรอง            ผู้ช่วยฝ่ายควบคุมความประพฤติ

  13.ด.ญ.นันทิยา  ใจดำ                  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

  14.ด.ญ.วิรากานต์  รัชมุมาศ           กรรมการ

  15.นายสายัน   บุญฤทธิ์                 ครูที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 15:21:22 น.

โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวรัตน์ ตรึกตรอง โทรศัพท์: 088-789-1082 อีเมล์: Yaowarat8004@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]