โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

  4. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา

  6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

  7.  ขยายภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  เป้าประสงค์

  1. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ

  2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

               ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรปฐมวัย  มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด  มีคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามรถในการแสดงมโนราห์และมีความพร้อมเข้าสู่พลเมืองประชาคมอาเซียน

  3. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้สอน

                ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล

                     4. ด้านการบริหารจัดการ

                 โรงเรียนจัดระบบในการบริหารจัดการ    การนิเทศจัดตามผลการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การให้บริหารชุมชน  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจัง

  5. ด้านความสามารถในการแข่งขัน

                  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา   คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  การนำศิลปะและอาชีพตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและแข่งขันในระดับต่าง ๆได้ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 15:21:22 น.

โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวรัตน์ ตรึกตรอง โทรศัพท์: 088-789-1082 อีเมล์: Yaowarat8004@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]