• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

  Download

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

  Download

  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  Download

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

  Download

  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  Download

  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

  Download

  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

  Download

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

  Download

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

  Download

  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547

  Download

  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

  Download

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  Download

  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  Download

  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

  Download

  พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548

  Download

  พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

  Download

  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

  Download

  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550

  Download

  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

  Download

  พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

  Download

  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553

  Download

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

  Download

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

  Download

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

  Download

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534

  Download

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-21 14:35:06 น.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ โทรศัพท์: 0993575858 อีเมล์: b.phongphipat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]