โรงเรียนวัดคันธมาลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              

   

  โรงเรียนวัดคันธมาลี  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลควนชุม  (วัดคันธมาลี )  ก่อตั้งเมื่อวันที่   ๑  พฤษภาคม  ๒๔๗๖  ในศาลาวัดคันธมาลี  โดยนายพะยอม  พวงทิพย์  ศึกษาธิการอำเภอร่อนพิบูลย์  ร่วมกับ หมื่นรักษ์  ภูพินธ์  กำนันตำบลควนพัง  นายขำ  หนูนาค  แพทย์ประจำตำบล  ร่วมกับพระอธิการขาว  อนทปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดคันธมาลี  จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นในวัดคันธมาลี  โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่ทำการเรียนการสอน

          ต่อมาในวันที่  ๑  กันยายน ๒๔๗๖ อำมาตย์เอกหลวงประชาภิบาล นายอำเภอร่อนพิบูลย์  ได้สั่งยุบโรงเรียนวัดวัวหลุงและโรงเรียนวัดคันธมาลีเข้าด้วยกัน  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนประชาภิบาล  ตำบล ควนพังหนึ่ง  “วัดคันธมาลี” หลังจากนั้นมีการแยกตำบลควนพังออกเป็น ๒ ตำบลคือ ตำบลควนพังและตำบลควนชุม  โรงเรียนวัวหลุงจึงแยกออกไป  โรงเรียนนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลควนชุม ๑”  ( วัดคันธมาลี )  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๔๙๐ เพื่อความเหมาะสมทางราชการจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนวัดคันธมาลี”  เมื่อวันที่  ๕ ธันวาคม  ๒๔๙๖

                  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  นางเกี้ยว  ธานีรัตน์  และนางพร้อม  ธานีรัตน์  ได้มอบที่ดินจำนวน  ๕  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวาให้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระสมุทห์เข็บเจ้าอาวาสวัดคันธมาลีร่วมมือกับประชาชน  จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนในที่ดินที่ได้รับบริจาค  เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง  จึงสร้างเฉพาะเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  ๕  ห้องเรียนขนาด  ๗ × ๙ เมตร  เป็นห้องเรียนแบบ ป.๑ ก  และได้รับงบประมาณสร้างต่อเติมจนสำเร็จในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๓  โดยมีนายเอี่ยม  สุขสวัสดิ์  เป็นครูใหญ่เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๔ นายผัน  เด่นดวง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งและได้ขยายที่ดินต่อจากนางเกี้ยวบริจาคอีก  ๑ ไร่  ๘  งาน  รวมเป็นที่ดินทั้งหมด  ๖  ไร่  ๓  งาน  ๔๑  ตารางวา  และได้รับการบริจาคสร้าง

                  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘  นายสุพจน์  พลสวัสดิ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายผัน  เด่นดวง  ซึ่งถึงแก่กรรม ได้ขอซื้อที่ดินจากนายสมนึก ฤทธิชัย จำนวน ๓งานในราคา๓,๐๐๐  บาท  ได้รับงบประมาณจาก  ทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ก  ๒  หลัง  ขนาด  ๓ ห้องเรียนและ  ๕  ห้องเรียน  นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง  และบ้านพักครู  ๑  หลัง  ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้วและสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียนด้วย

                  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖  นายจัด  คงทอง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  และได้รับความร่วมมือจากประชาชนร่วมบริจาคเงิน      ค่าก่อสร้างกำแพงด้านหน้า  ๑  ด้าน  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘

                  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  นายจัด  คงทอง  ได้เกษียณอายุราชการ  นายสำราญ  อินทร์ศิริ  ได้ย้ายมาแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้พัฒนาโรงเรียนโดยการปรับปรุงโรงเรียนให้ทันสมัย  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องพิเศษ  ๓  ห้อง  คือ  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  และห้องคอมพิวเตอร์  มีอุปกรณ์ครบถ้วนและดัดแปลงเรือนเพาะชำเป็นเรือนพยาบาล  ขนาด  ๒  เตียง  ของบประมาณต่อเติมอาคาร  สปช. ๑๐๕/๒๖ ชั้นล่าง  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ในปีงบประมาณ  ๒๕๔๒  งบประมาณ  ๓๖๐,๐๐๐  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างส้วม  สปช. ๖๐๑  จำนวน  ๒  ที่นั่ง  งบประมาณ  ๕๕,๐๐๐  บาทและของบประมาณซ่อมส้วมแบบองค์กร  งบประมาณ  ๑๖,๑๐๐ บาท  ปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ     สดชื่นสวยงาม

                  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  นายสำราญ  อินทร์ศิริ  ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนายสุทธิชัย  ใจตรง  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม  ได้พัฒนาโรงเรียนโดยรื้อบ้านพักครูมาต่อเติมโรงอาหารและสร้างศาลาพักร้อนจำนวน    ๑  หลัง  ซ่อมเสาด้านหน้าอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  สร้างคูระบายน้ำโรงอาหาร  จนโรงเรียนชนะการประกวดโรงเรียนสุขาภิบาลอาหารกลางวันอันดับที่ ๑  ของสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์  และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

                  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  นายสุทธิชัย  ใจตรง  ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนายสุโชติ  ศิริสมบัติ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกได้พัฒนาโรงเรียนโดยปรับปรุงอาคาร ป.๑ก หลังที่มี ๓ ห้องเรียนเป็นห้องประชุม  ปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัยโดยปูพื้นกระเบื้อง  ในปีงบประมาณ๒๕๕๒  ได้งบประมาณสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕ จำนวน ๔ ที่นั่ง งบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐ บาท  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับเงินบริจาคจำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท จากน.ส.วราภรณ์  สุวรรณปาน  สร้างเหล็กดัดล้อมรอบโรงอาหารจนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดคันธมาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075759299, 093-6460500 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประไพ ทองทิพย์ โทรศัพท์: 0894624214 อีเมล์: Pine_nfe@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]