• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                          

  1.เด็กหญิงโยษิตา  คงจันทร์ ประธานกรรมการ  
  2. เด็กหญิงวรรณธิดา  หัสเกิด รองประธานกรรมการ  
  3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  นวลขาว เลขานุการ  
  4. เด็กหญิงธิดาพร  โอทอง ผู้ช่วยเลขานุการ  
  5. เด็กหญิงดัชนีย์  จิตวิรัตน์  ฝ่ายวิชาการ  
  6. เด็กชายภูริพัตร  ลัทธิการ ฝ่ายวิชาการ  
  7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชุลีกาญจน์ ฝ่ายวิชาการ  
  8. เด็กหญิงมณฑการณ์ อุ่นบัวแก้ว ฝ่ายวิชาการ  
  9. เด็กหญิงชลธิฌา  แก้วเดียว ฝ่ายวิชาการ  
  10. เด็กหญิงอัสมา  พินิจทรัพย์ ฝ่ายกิจกรรม  
  11. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี ฝ่ายกิจกรรม  
  12. เด็กหญิงรัญฎา  ชุวรรณโณ ฝ่ายกิจกรรม  
  13. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุวรรณเศวต ฝ่ายกิจกรรม  
  14. เด็กหญิงทักษิณา  เจ๊ะเต๊ะ ฝ่ายกิจกรรม  
  15. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณพงศ์ ฝ่ายตุลาการ  
  16. เด็กชายศุภชัย  จันทร์รอด ฝ่ายตุลาการ  
  17. เด็กหญิงซัลวา  ไก่แก้ว ฝ่ายตุลาการ  
  18. เด็กชายศุภชัย  สมูมาท ฝ่ายตุลาการ  
  19. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูเอียด ฝ่ายตุลาการ  
  20. เด็กหญิงปทิตตา  ชุมศรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  21. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิยก ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  22. เด็กหญิงปานตะวัน  มะสัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  23. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจริญรักษ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  24. เด็กหญิงอัญชลี  มีลาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  25. เด็กหญิงกชกร  สมฤดี ฝ่ายอนามัย  
  26. เด็กหญิงปิตมณี  จันทิปะ ฝ่ายอนามัย  
  27. เด็กหญิงรินรดี  สามเสียง ฝ่ายอนามัย  
  28. เด็กหญิงอริสรา  กองสินแก้ว ฝ่ายอนามัย  
  29. เด็กหญิงอภัครนันท์  ทองฉิม ฝ่ายอนามัย  

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-09 10:27:48 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโชติ คำนวณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิระวรรณ บุญอมร

 • นางอุทัยทิพย์ รักษาเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075497047 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เบญจมาศ มีปาล โทรศัพท์: 0810805732 อีเมล์: Benjamas.tk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]