• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย สามารถคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     

  4. จัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย

  5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาสถานศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน การกำหนดงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ

  6. จัดทรัพยากรด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  7. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  8. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา โดยการจัดทำระบบทะเบียนแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  9. จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบพิเศษเรียนร่วมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)

  10. จัดกิจกรรม/โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  เป้าประสงค์

  1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผลและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง

  2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     

  4. สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกำหนดเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน โดยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

  5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6. สถานศึกษาทรัพยากรด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

  7. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอก (สมศ.) ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

  8. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและพัฒนาครูให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  9. สถานศึกษาจัดบริการการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง”

  10. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียงสู่โรงเรียนสุจริตและประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-09 10:27:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโชติ คำนวณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจมาศ มีปาล

 • นางจิระวรรณ บุญอมรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,119
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075497047 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เบญจมาศ มีปาล โทรศัพท์: 0810805732 อีเมล์: Benjamas.tk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]