โรงเรียนวัดธาราวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •     ชื่อโรงเรียน  วัดธาราวง  ที่ตั้ง ๓๕๔/๑  ตำบลหินตก  อำเภอ ร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓โทร๐๗๕ ๔๙๗๒๐๓ โทรสาร……..email  Wattarawong  website  chayo .com
  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖  เนื้อที่  ๑๓  ไร่  ๒  งาน
  เขตพื้นที่บริการหมู่ที่  ๘  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลหินตก
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรียนวัดธาราวง  ตั้งอยู่หมู่ที่  11  ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  กันยายน  2481  โดยมีนายแสวง  รุจิรัตน์  เป็นนายอำเภอร่อนพิบูลย์  นายพะยอม  พวงทิพย์    ศึกษาธิการอำเภอ  นายแต้ม  พิพัฒน์ผล  ผู้ใหญ่บ้านได้ จัดตั้งขึ้น  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลหินตก  2 (วัดขุนพัง)  มีนายเจริญ  สุวรรณ  เป็นครูใหญ่  การจัดตั้งได้สืบเนื่องมาจากเป็นโรงเรียนวัดและได้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4
      ต่อมาเมื่อวันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2518  เกิดอุทกภัยน้ำหลากจากภูเขาหลายลูก  กระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก  ได้พัดพาอาคารเรียนและอาคารประกอบได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้อาคารเรียน  อาคารประกอบ  วัสดุ  ครุภัณฑ์เสียหายและหลักฐานเอกสารต่างๆของทางราชการได้สูญหายไปกับกระแสน้ำหมดสิ้น  จนโรงเรียนต้องหยุดเรียนเป็นเวลา  8  วัน  หลังจากนั้นทางผู้ปกครองและหัวหน้าหมวดการศึกษาในสมัยนั้น  คือ  นายเวียง  เพชรช่วย  ได้ปรึกษากันและให้นักเรียนเรียนบ้านผู้ปกครอง  บ้านครู  ศาลาวัด ในวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2518  นางสมศรี  สุนทโร  ได้บริจาคที่ดิน  12  ไร่  นางเจียม  วรุตมะพันธ์  บริจาค  1  ไร่  2  งาน  รวม  13  ไร่  2  งาน  ได้งบพิเศษสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1ก  จำนวน  9  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  450,000  บาท  โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ  1  หลัง เป็นเงิน  60,000  บาท  ส้วม  5  ที่นั่ง  เป็นเงิน  20,000 บาท
  -    ปีงบประมาณ  2521  โรงเรียนได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป1ก
  จำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  280,000  บาท
  -    ปีงบประมาณ  2524  ได้งบประมาณสร้างส้วม  2  ที่นั่งเป็นเงิน  20,000  บาท
  -    ปีงบประมาณ  2539  โรงเรียนทอดผ้าป่าได้เงินบริจาค  103,260  บาท  เพื่อเดินท่อ
  น้ำประปาภูเขาเป็นน้ำใช้ในโรงเรียน
  -    ปีงบประมาณ  2543  โรงเรียนทอดผ้าป่าได้รับเงินบริจาค  400,318  บาท  สร้างสนาม
  เด็กเล่น  48,120  บาท  ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร  และสร้างโต๊ะอาหาร  ม้านั่ง  14  ชุด  เป็นเงิน  85,449  บาท  สร้างห้องคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  186,220  บาท  ปรับปรุงห้องสมุด  เป็นเงิน  16,660  บาท   ทำตู้ใส่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  4,500  บาท  และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  อุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมติดตั้งโทรศัพท์เป็นเงิน  31,342  บาท  เป็นเงินรวมทั้งหมด  372,716  บาท
      -   ปีงบประมาณ  2544  ซ่อมอาคารเอนกประสงค์  แบบกรมสามัญ  เป็นเงิน  38,800  บาท
      -   ปีงบประมาณ  2545  สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  เป็นเงิน  10,000  บาท  สร้างบ่อปลาแบบครบวงจรเป็นเงิน  40,000  บาท  ซ่อมถังน้ำฝน  3  ที่  จำนวน  10  บ่อ  พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน  เป็นเงิน  38,800  บาท
      -   ปีงบประมาณ  2546  ซ่อมอาคาร  ป1ก  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  39,000  บาท  สร้างถนนคอนกรีต  ด้วยงบ  อบต.  หินตก  เป็นเงิน  104,000  บาท  สร้างเครื่องเสียง  25,000 บาท
      -   ปีงบประมาณ  2547  ได้งบประมาณจาก สพท.นศ. 3  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเป็นเงิน  25,000  บาท
      -   ปีงบประมาณ  2548  ได้รับบริจาคเงินจากคณะครู  สร้างและต่อเติมโรงรถขนาดความกว้าง  6  เมตร  ยาว  6  เมตร  เป็นเงิน  15,000  บาท 
      -   ปีงบประมาณ  2549  ได้รับบริจาคเงินจากคณะครู  และประชาชน  ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ  เป็นเงิน  46,050  บาท  ได้รับเงินบริจาค  จากนายสมเกียรติ  อ่อนสุขแก้วและคณะ  เป็นเงิน  74,900  บาทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  5  เครื่องพัดลมเพดาน  จำนวน  27  เครื่อง  และอุปกรณ์กีฬา
      -   ปีงบประมาณ 2550  ได้จัดสร้างฐานเสาธงเป็นเงิน  5,500  บาท  ปรับปรุงป้ายโรงเรียน  เป็นเงิน  10,000  บาท 
      -   ปีงบประมาณ 2551  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ปูอิฐตัวหนอนและซ่อมทาสี  อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กปฐมวัย  เป็นเงิน  466,00  บาท   ทาสีห้องน้ำ  โรงอาหาร  13,145  บาท  ครูรัตนา  คงดี  ครูสุดาวดี  รังษีพงศ์  บริจาคเงิน  สร้างโรงรถเพิ่ม  1  ห้อง  ขนาดความกว้าง  3  เมตร  ยาว  3  เมตร  เป็นเงิน  15,000  บาท
      -   ปีงบประมาณ  2552  ได้รับงบประมาณ   242,000  บาท  สร้างส้วม สปช.604/05   พื้นติดดินจำนวน  4  ที่นั่ง
  -   ปีงบประมาณ  2553  ได้รับงบประมาณ   300,000   บาท  ซ่อมอาคารเรียน  ป1ก  9 
  ห้องเรียน  ทาสีและปูกระเบื้อง
  -    ปีงบประมาณ  2554    ได้รับงบประมาณ  240,000   บาท  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
  จำนวน   14  เครื่อง

        ปีงบประมาณ  2560  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากภัยพิบัติน้ำท่วม  จำนวน  558,000 บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน  อาคารประกอบ 

        ปีงบประมาณ  2561  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  อาคารเรียนแบบ  ป.1 ก  ขนาด  9  ห้องเรียน  จำนวน  124,000  บาท  และได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุทกภัย  จำนวน  241,500  บาท 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดธาราวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสภา วิคะบำเพิง โทรศัพท์: 0800443453 อีเมล์: benchawan2027@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]