โรงเรียนวัดธาราวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ
  ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  ๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
      ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
  ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
      ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
      ๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     
      ๘. จัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ๙. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ๑๐. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
      ๑๑. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
      ๑๒. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาสถานศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน การกำหนดงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ
      ๑๓. จัดทรัพยากรด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      ๑๔. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
      ๑๕. นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
      ๑๖. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา โดยการจัดทำระบบทะเบียนแหล่งเรียนรู้
      ๑๗. ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      ๑๘. จัดกิจกรรม/โครงการนักเรียนไหว้สวย  พูดจาไพเราะ  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีมารยาทตามวิถีชีวิตแบบไทยให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์
      ๑๙ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
      ๒๐. จัดกิจกรรม/โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ๒๑. จัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  เป้าหมาย
      ๑.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
      ๒.เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
      ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
      ๔. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ๕. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
      ๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
      ๗. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    
      ๘. สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
       ๙. ครูมีการกำหนดเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน
      ๑๐. ครูจัดกิจกรรมการเรียนที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน โดยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
      ๑๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      ๑๒. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      ๑๓. สถานศึกษาจัดทรัพยากรด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
      ๑๔. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด
      ๑๕.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ)
      ๑๖. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
      ๑๗.  สถานศึกษามีการพัฒนาครูให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      ๑๘. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีความตระหนัก  สามารถทำความเคารพโดยการไหว้เองได้สวยงามและพูดจาไพเราะเป็นอัตลักษณ์ที่โดเด่น อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
      ๑๙.สถานศึกษาบริหารจัดการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
      ๒๐. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
      ๒๑. พัฒนาครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดธาราวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสภา วิคะบำเพิง โทรศัพท์: 0800443453 อีเมล์: benchawan2027@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]