• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร  ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  2.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  4.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้บริการด้านพลานามัยเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

  5.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้

  6.  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

  เป้าหมาย

  1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  และมีการพัฒนาความรู้  ความคิด  รู้จักประมาณและมีเหตุผล

  4.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  5.  ผู้เรียนทุกคนมีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง  ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

  6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  5  กลุ่มสาระหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

  7.  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  วิถีประชาธิปไตยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  8.  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

  9.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานในระดับดี

  10.  สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  11.  ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

  12.  ครูทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพ

  13.  สถานศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ระดมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

  14.  ระบบการบริหารของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:18:44 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประวรรณชัย เต็งทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสารภี เกลี้ยงขำ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรวรรณ อนุจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิราภรณ์ ชาญณรงค์

 • นางกัญญาภรณ์ รัศศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075536133 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอตินุช กาละวิก โทรศัพท์: 0822854355 อีเมล์: atinuteye@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]