โรงเรียนวัดคงคาวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนวัดคงคาวดี เป็นทำการสอนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2475 โดยใช้ที่ดินของวัดคงคาวดี ทำพิธีเปิดโดยขุนธรรมราชบริหาร นายอำเภอสิชลและนายแดง ชูสุวรรณ กรรมการอำเภอสิชล พระครูประสาทธรรมวิภัช (บุญรักษา ศิริสุข) เป็นครูคนแรก โดยรับเงินนิคายภัตร์ ต่อมายกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลเสาเภา 3 (วัดคงคาวดี) เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2480 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ต่อมาย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดมาใช้โรงเมรุที่เก็บศพ หลวงพ่ออุปัชฌาสุขใช้ปรับปรุงเป็นอาคารเรียนหลังแรก

  วันที่ 6 สิงหาคม 2506 ได้รับงบประมาณ  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเติมก่ออิฐสูง 1 เมตร รอบอาคาร

  พ.ศ. 2510 พระครูประสาทธรรมวิภัช จัดหาเงินได้ 8,010 บาท (แปดพันสิบบาทถ้วน) กั้นฝาติดประตูและหน้าต่าง

  พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ต่อเติมอาคารเป็นอาคารเรียนด้วยแบบ ป.1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน

  พ.ศ. 2522 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้น ป.6 และได้รับงบประมาณจากทางราชการ 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง

  พ.ศ. 2525 คณะศิษย์เก่าร่วมกันหาเงินทุนก่อตั้งมูลนิธิบุญรักษาคงคาวดี และจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2528 มีนายบุณฑริก ชาญณรงค์ เป็นประธาน และในปีนี้คณะกรรมการศึกษา และประชาชนร่วมกันสร้างโรงอาหาร ขนาด 6 x  9 เมตร คิดเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26  1 หลัง 4 ที่นั่ง

  พ.ศ.2530 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียนและได้รับงบประมาณสร้างถึงเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30

  พ.ศ.2532 ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการศึกษา ร่วมกันต่อเติมโรงอาหารเป็นห้องเก็บอุปกรณ์งานบ้านและงานเกษตร ขนาด 4 x 6 เมตร คิดเป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  วันที่ 4 มีนาคม 2534 นานสรรเสริญ  ครุยทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดคงคาเลียบ และย้ายนายธีระ สมล่ำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปีนี้ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กและในปีเดียวกันนี้นายอรุณ นางถวิล เกษรสิทธิ์ ได้บริจาคกลองพาเหรด 1 ชุด คิดเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

   

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 โรงเรียนประสบวาตภัยฟอเรสต์ ทำให้อาคารเสียหาย 2 หลัง ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 222,800 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซ่อมอาคารเรียน 1 และงบประมาณ 13,960 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก

  พ.ศ.2536 นายอรุณ นางถวิล เกษรสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง ศิษย์เก่าร่วมกัน

  สร้างสำนักงานบริหารขนาด 6 x 8 เมตร  คิดเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 นายธีระ สมล่ำ ครูใหญ่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนวัดชลคีรี อำเภอท่าศาลา และนายสุมนต์ นิ่มแสงธรรม ครูใหญ่โรงเรียนวัดมณีประสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน

  พ.ศ.2539 นายเยี่ยมศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ นางกิ้มพงค์ แซ่อุ่ย และลูกหลานได้ร่วมกันบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 ก๊อก 1 เครื่อง พร้อมถังเก็บน้ำฝน และรางน้ำฝน คิดเป็นเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  บริษัทชลสินธุ์ ก่อสร้าง  บริจาคเครื่องปรับอากาศติดตั้งสำนักงานบริหาร 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  และได้งบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก

  พ.ศ.2540 ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโทรศัพท์ 1 หมายเลข (0-7536-7526) คณะครูบริจาคโทรทัศน์สี 14 นิ้ว 1 เครื่อง และโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน 10 ชุด

  พ.ศ.2541 อ.ก.ค. จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติให้ย้ายตัด โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู มาดำรงตำแหน่ง  3  ราย คือ นายประสิทธิ์ เผือกผ่อง นายสิทธิชัย  สุวรรณรัตน์ และนางเย็นจิต  สมมิตร

  วันที่ 5 มีนาคม  2544 นายสุมนต์ นิ่มแสงธรรม อาจารย์ใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนห้วยพร ะ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบหมายให้นายสังวร เกษราพงศ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 14 สิงหาคม 2544 นายสนิท  นิลบุตร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านในดอน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

  พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 111,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างลานกีฬา ขนาด 16x26 เมตร

  วันที่ 4 เมษายน 2548 นายสนิท  นิลบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม อำเภอสิชล

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 นายสิทธิชัย  สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเผียน อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายมาดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:30:31 น.

โรงเรียนวัดคงคาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 367526 อีเมล์: khongkhachool1@ hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ ฮั่นวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0908684056 อีเมล์: toy.tong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]