โรงเรียนวัดคงคาวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  ปรัชญา

  ปัญญาวะ   ธะเนนะ   เสยโย      :   ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์

  วิสัยทัศน์

        โรงเรียนวัดคงคาวดี  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักการอ่าน การเขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานในการทำงาน มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี รักธรรมชาติ    ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:30:31 น.

โรงเรียนวัดคงคาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 367526 อีเมล์: khongkhachool1@ hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ ฮั่นวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0908684056 อีเมล์: toy.tong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]