โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่  11 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2508  เป็นสาขาของโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช มีนายนอง อภัยกุล เป็นครูสอนคนแรก  ครั้งแรกเปิดสอนสองชั้น  คือ ป.1,ป.2 มีนักเรียน 69 คน อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน

                     วันที่ 5 พฤษภาคม 2509 เปิดสอนเป็นเอกเทศ  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต” นายนิรันดร อภัยกุล เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2512 พระครูจินดามัยคุณ เจ้าอาวาสวัดสโมสรสันนิบาต ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก 2 ห้องเรียน ราคา 60,000 บาท ปีงบประมาณ  2513 ได้รับงบประมาณ 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 4 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2515 ได้เปิดขยายถึงชั้นประถมปลาย เลขประจำโรงเรียน คือ นศ. 145   และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ปีงบประมาณ 2521 ได้รับงบประมาณ 25,000 บาท สร้างส้วมขนาด 5 ที่นั่ง 1 หลัง และทางกรมอนามัยได้สร้างถังน้ำฝนขนาด 3 ถัง

                     พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณ 60,000 บาทต่อเติมอาคารเรียน  พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท สร้างโรงฝึกงาน และนายนิรันดร  อภัยกุล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอำเภอขนอม

                     พ.ศ.2523 นายเอิบ  แก้วประจุ เป็นครูใหญ่และปรับตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ต่อมา พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณ 450,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณต่อเติม 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 280,000  บาท  และได้สร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นสู่อาคารเรียนด้วยเงินบริจาค 19,000 บาท ปี 2530 นายเอิบ แก้วประจุได้ถึงแก่กรรม 

                     พ.ศ. 2530 นายบุญโชค  สุดคิด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ 6 ถัง นายสัมผัส รัตนไพจิตร ได้บริจาคพระพุทธรูป 1 องค์ ชาวบ้านร่วมกันสร้างหอพระ ปี  2533 คณะครูภารโรงได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเรียน จำนวน 5,000 บาท นายวิรัตน์ ทิพงษ์ ได้บริจาควัสดุสร้างศาลเจ้าแม่ ผู้ปกครองช่วยกันสร้าง ปี พ.ศ. 2524 หน่วยงาน รพช. หาดใหญ่ ได้ช่วยเกลี่ยสนามฟุตบอลจนสามารถใช้ได้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2535 ครอบครัว นายเอิบ  แก้วประจุ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า ได้เงิน  62,230 บาท  สร้างรั้วโรงเรียน ยาว 95 เมตร รวมกับเงินสวัสดิการโรงเรียน 5,788  บาท

                     พ.ศ.  2536  นายระวี  ศรีใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับงบประมาณ 38,236 บาท ต่อเติมโรงฝึกงาน พ.ศ. 2537 สอ. สมเกียรติ รัตถาพรและคณะได้ร่วมกันบริจาคเงิน  11,000 บาท สร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่เป็นคอนกรีต

                     พ.ศ. 2538  นายนิกร  บรรณราช ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีนี้หน่วยงาน รพช.  พุนพิน ได้มาเจาะบ่อบาดาลลึก 67 เมตรแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ปี 2544 ได้รับงบประมาณจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา            

                    

                     พ.ศ. 2543  นายไพบูลย์  เนตรรุ่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้เปิดตลาดนัด

  ชุมชน จัดสร้างโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ สร้างห้องพยาบาล และสร้างโรงรถ

                     วันที่  1  พฤษภาคม  2549  นายประกอบ   ก๋งทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับอนุเคราะห์จากพระครูจินดามัยคุณ ให้เหรียญบูชาของท่าน  1000 เหรียญ เพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา และนำเงินพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  เป้าหมาย  200,000 บาท 

                     วันที่  30  กันยายน  2549  นายวิชัย  เกียรติรุ่งโรจน์ นักการภารโรงเกษียณอายุราชการ  จึงทำให้ มีครู  10  คน  นักเรียน  127  คน

                     วันที่  22  มีนาคม 2550  คณะผู้จัดสร้างองค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่นเจ้าสัว ยุคแปด ได้มอบเงินจำนวน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน ) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ และได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  19  เมษายน  2550 และสร้างส้วมคู่กับอาคาร 1 หลัง เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2550  ส้วมสร้างเสร็จเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2550 อาคารสร้างเสร็จ เมื่อ 17 สิงหาคม 2550 

                     วันที่  25  กันยายน 2550 ได้ใช้งบบริจาคจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จำนวน         6  เครื่อง 60,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้เรียน

                     วันที่  12 กันยายน 2551 ได้รับบริจาคเงินจากนางสาคร ไชยกาญจน์  58,000 บาทจัดซื้อเครื่องโปรเจ๊กเตอร์ และเครื่องฉายทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์

                     วันที่  1 ธันวาคม  2554 นายประกอบ  ก๋งทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุชน   โดยมีนายสำราญ   ศรีเมืองได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน

           วันที่  31  ตุลาคม  2555  นายสำราญ   ศรีเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง

           วันที่  9  พฤศจิกายน   2555  นายกมล   จันสว่าง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเฟือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  จนถึงปัจจุบัน

                     วันที่  30  กันยายน  2558  นายบุญโชค   ทานทน ข้าราชการครูในโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  จึงทำให้ มีครู  6  คน 

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0982878961 อีเมล์: a1080210521@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์ โทรศัพท์: 0819792789 อีเมล์: ring1403@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]