โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๘๐  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพราช   อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เดิมตั้งอยู่ที่บ้านของนายรอด  รักษ์ทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล         มีชื่อว่า “โรงเรียนเสาเภา ๔”  (บ้านเทพราช) โดย นายรอด  รักษ์ทอง  ได้สละที่ดินส่วนตัวเป็นที่สร้างอาคารเรียน  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕  ชาวบ้านเทพราช ไสอ้อย  ได้พร้อมใจกันย้ายโรงเรียนมาตั้งที่วัดใหม่เทพราช  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง โดยความร่วมมือของชาวบ้าน และเจ้าอาวาส  ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเสาเภา ๔”  (วัดใหม่เทพราช) ต่อมานายแก้ว  ประจันพล ได้มอบที่ดินให้เป็นที่สร้างอาคารเรียน จำนวน ๗ ไร่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดเทพราช ”  ตามความต้องการของทางราชการ

   ปี พ.ศ.  ๒๔๙๔  ประชาชนได้ช่วยกันสละเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการ  ๔๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป๑ข.   ๑  หลัง  จำนวน  ๓  ห้องเรียน ขนาดห้องเรียนละ ๖ ´ ๘  เมตร

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๗๕,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป๑ก.  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  ขนาดห้องเรียนละ  ๖ ´ ๙  เมตร

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณ จำนวน   ๒๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๒๘๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป๐๑๗  ๑  หลัง จำนวน  ๔  ห้องเรียน 

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๔๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูอีก  ๑ หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้สร้างส้วม ๒ ที่นั่ง โดยความร่วมมือของชาวบ้านและ นักศึกษาวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมอาคารเรียน ป๐๑๗ ชั้นล่าง และสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วม  ๕  ที่นั่ง

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  เปิดเป็นโรงเรียนชุมชน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช”

  ปีการศึกษา ๒๕๔๐-ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอน ๓ ระดับ คือระดับ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 23:51:17 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิยะดา นิลคง โทรศัพท์: 0884440339 อีเมล์: Wiyada_06nil@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]