โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  นายชญนนท์  ขุนชำนาญ            ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2.  นางสาววริสรา  สมัยอ่อน            รองประธาน/หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  3.  นายศุภเชษฐ์  ณ  นคร                 รองประธาน/หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  4.  นางสาวรุ่งนภา  รุ่งสวัสดิ์              เลขานุการ

  5.  เด็กหญิงสุนิสา  บุญเลี้ยง            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  6.  นางสาวอรอุมา  รู้จำ                     หัวหน้าฝ่ายหสกรณ์โรงเรียน/เหรัญญิก

  7.  นางสาววัชราพร  พลเมืองดี        หัวหน้าฝ่ายพยาบาล

  8.  นางสาวอาพาพร  มุสิกพงค์         หัวหน้าฝ่ายสถานที่และสภาพแวดล้อม

  9.  นายจีรุตฆ์  คงช่วย                        หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและกีฬา

  10. นางสาวกัญริษา  เพ็งรัตน์           หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  11.  นายทวีโชค  ทรัพย์มี                  หัวหน้าฝ่ายบริการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 23:51:17 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิยะดา นิลคง โทรศัพท์: 0884440339 อีเมล์: Wiyada_06nil@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]