โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

     โรงเรียนและชุมชนร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน มุ่งเน้นวิชาการสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนดี  ศรีตำบล

    ปรัชญา

    โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  และมีนิสัยรักการทำงาน   ด้วยวิธีจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกระดับโดยมีปรัชาคือ   “ เตรียมความพร้อม”  (ในระดับก่อนประถมศึกษา)  “เสริมการพัฒนา”   (ในระดับประถมศึกษา )  และเตรียม  “ ก้าวสู่อาชีพ”  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 23:51:17 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิยะดา นิลคง โทรศัพท์: 0884440339 อีเมล์: Wiyada_06nil@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]