โรงเรียนบ้านเขาทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียน  บ้านเขาทราย     ที่ตั้ง  14/2  หมู่ที่ 7  ตำบลเปลี่ยน  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4                                       E-mail :Bkt.nst4@gmail.com   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษา  มีเนื้อที่  42  ไร่  มีเขตพื้นที่บริการ   2 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 7  และหมู่ที่ 13  ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                โรงเรียนบ้านเขาทราย    ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2503  เป็นที่ราชพัสดุ  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเป็นพื้นที่ราบริมเชิงเขา  ไปมาสะดวก    มีถนนลาดยางจาถนนสายหลัก  นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  จากบ้านสี่แยกหินไปทางทิศตะวันตก  มาถึงโรงเรียนระยะทาง 9 กิโลเมตร ลักษณะของชุมชนเป็นแบบชนบท    สภาพทางสังคมประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม  ทำสวนยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  และ   ไร่ยาสูบ  ศ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเหมือนท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประชากรในชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดีมาก   เห็นความสำคัญของการศึกษาและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี

  ภารกิจและปริมาณงานในความรับผิดชอบ

  1.จำนวนครูและลูกจ้าประจำ  ปีการศึกษา 2556

  ตารางแสดงข้อมูลครู

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  วุฒิการศึกษา

   

  1.

  2.

  3.

  4.

   

   

   

  นางปาณิสรา   ศิริวัฒน์

  นายศรัทธา  อ่อนเกตุพล

  นางมณี     จันทรัตน์

  นางโสภา    ถวาย

   

   

   

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ครู

  ครู

  ครู

   

   

   

   

  ค.บ.(สังคมศึกษา)

  ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

  ค.บ.(คณิตศาสตร์)

   

   

  ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างประจำ

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  วุฒิการศึกษา

  1

  นายสุรศักดิ์   อรุณรุ่ง

  ช่างปูน 3

  ม.ศ.3

   

  2.จำนวนนักเรียนห้องเรียน  แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา  2556

  ระดับชั้นเรียน

  จำนวนห้อง

  จำนวนนักเรียน

  เพศ

  รวม

  ชาย

  หญิง

  อนุบาล 1

  1

  5

  4

  9

  อนุบาล 2

  1

  2

  2

  4

  รวมอนุบาล

  1

  7

  6

  13

  ประถมศึกษาปีที่ 1

  1

  5

  3

  8

  ประถมศึกษาปีที่ 2

  1

  2

  3

  5

  ประถมศึกษาปีที่ 3

  1

  1

  2

  3

  ประถมศึกษาปีที่ 4

  1

  3

  8

  11

  ประถมศึกษาปีที่ 5

  1

  5

  4

  9

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  1

  1

  2

  3

  รวมระดับประถม

  1

  17

  22

  39

  รวมทั้งหมด

   

  24

  28

  52

   

  3.  ข้อมูลอาคารสถานที่               

  อาคารเรียน  จำนวน  2  หลัง/ 6  ห้องเรียน และอาคารประกอบ  จำนวน 8  หลัง    ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 202/26  จำนวน 1 หลัง , สำนักงานครู จำนวน 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง                         / 4  ที่นั่ง, อาคารชั่วคราว  1  หลัง , โรงอาหาร 1 หลัง และโรงรถ  1 หลัง  สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามวอลเลย์บอล  1  สนาม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:55 น.

โรงเรียนบ้านเขาทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bkt.nst4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศรัทธา อ่อนเกตุพล โทรศัพท์: 0848426924 อีเมล์: sattha2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]