โรงเรียนบ้านเขาทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

                  1.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของสถานศึกษา

                  2.พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

                  3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

                  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

                  1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา  ส่งเสริม  เต็มตามศักยภาพ

                  2.นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อย่างน้อยร้อยละ 5

  3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดพื้นฐาน

                  4.นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตร  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

                  5.นักเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                  6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้  ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

                  7.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  8.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                  9.ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

                  10.โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน

                  11.โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

                  12.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                  13.โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปาณิสรา ศิริวัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศรัทธา อ่อนเกตุพล

 • นางมณี จันทรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,509
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bkt.nst4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศรัทธา อ่อนเกตุพล โทรศัพท์: 0848426924 อีเมล์: sattha2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]