โรงเรียนบ้านไสพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านไสพลู  ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยนายดิษฐ์ และนางทองพรหม  คิดดี ได้สละที่ดินส่วนตัว  เนื้อที่กว้าง  ๒๑ วา  ยาว  ๓๐ วา ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  นายฉาบ   ขนอม  (ผู้ใหญ่บ้าน)  พร้อมด้วยราษฎรหมู่ที่  ๘  และหมู่บ้านใกล้เคียงสละกำลังกาย กำลังทรัพย์  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑  หลัง  และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นสาขาของโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๕  จึงได้เปิดสอนเป็นเอกเทศ   โดยนายเรื้อย  ชนะคุ้ม  รักษาการแทนครูใหญ่  และทำการสอนแต่เพียงผู้เดียว 

            พ.ศ. ๒๔๘๖  นายแท่น   ศรีเมือง   ครูใหญ่โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร    ย้ายมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านไสพลู  เมื่อนายเรื้อย  ชนะคุ้ม ลาออกทางราชการบรรจุ นายฉวาง  รักษ์ทอง  มาสอนแทน

            พ.ศ. ๒๔๘๗  นายเชย  พรหมมา  ครูใหญ่โรงเรียนวัดเทพราช  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน   นายแท่น  ศรีเมือง  ซึ่งย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดเทพราช พร้อมกับย้าย นายเทียบ  สมเชื้อ จากโรงเรียนวัดเทพราช  มาทำการสอน ขณะนั้นสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนักเรียน ๑๐๐ คนเศษ มีครู ๓ คน

            พ.ศ.  ๒๔๙๓  นายกรด  นิยกิจ  ย้ายสับเปลี่ยนกับนายเชย  พรหมมา มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้   ได้ร่วมมือกับคณะครู ชักชวนราษฎร หาวัสดุอุปกรณ์สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร พร้อมกับได้รับงบประมาณจากทางราชการมาสมทบอีกส่วนหนึ่ง 

            พ.ศ.  ๒๕๐๕  นายวิญญ์  หีดจันทร์  ครูใหญ่โรงเรียนวัดเทพราช   ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน    เนื่องจากนายกรด   นิยกิจ  เกษียณอายุราชการ 

            พ.ศ.  ๒๕๐๗  อาคารเรียนชำรุด  รื้อถอนสร้างใหม่  แบบ ป.๑ จ. ขนาด ๘ x ๙ เมตร                  ๒  ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณ  ๖,๕๐๐  บาท  สร้างค้างคาไว้  จนกระทั่ง ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก ๒๐,๐๐๐  บาท  สร้างเพิ่มเติม  ๑  ห้องเรียน  จนเสร็จเรียบร้อย

             พ.ศ.  ๒๕๑๐  นักเรียนเพิ่มขึ้นต้องขยายโรงเรียนเป็น ๕ ห้องเรียน ทางราชการย้าย นางสวัสดิ์ ขนอม จากโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร มาทำการสอนอีก ๑ คน และรับนายจำนงค์ ยิ่งยง  เข้าเป็นผู้ช่วยครูทำการสอน

            พ.ศ.  ๒๕๑๑ นายเทียบ  สมเชื้อ ย้ายไปโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร   นายสมนึก  ขนอม ย้ายมาจากโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรมาแทน  และ นายฉวาง  รักษ์ทอง ย้ายไปโรงเรียนบ้านน้ำฉา           นายจำนงค์   ยิ่งยง  ผู้ช่วยครูลาออก  นายอารมณ์  โจมฤทธิ์  สมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยครูแทน

  พ.ศ.  ๒๕๑๔  นายอารมณ์  โจมฤทธิ์  ผู้ช่วยครูลาออก  ทางราชการบรรจุนายเรวัตร  ดำมี  มาทำการสอนแทน  และนายสมนึก   ขนอม   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาทราย

            พ.ศ.  ๒๕๑๕  นายพยุห์  โจมฤทธิ์  และนางสาวรมณีย์  ชาญณรงค์  ย้ายมาเพิ่มอีก  ๒  คน         นายสุวรรณ  ชูประจง   ย้ายไปโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  เนื่องจากนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก คณะครูและผู้ปกครอง  จึงจัดหาทุนสร้างห้องเรียนเพิ่มขึ้น  ๑  ห้องเรียน 

            พ.ศ.  ๒๕๑๗  นักศึกษาจากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  มาอาสาพัฒนาต่อเติมอาคารเรียนอีก  ๒  ห้องเรียน  ส้วม  ๓  ที่นั่ง  โดยนายวิชีพ  อาจหาญ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาต่ออยู่ที่วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็นผู้ประสานงาน  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญชั้นล่างโล่ง  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท

            พ.ศ.  ๒๕๑๘ นายวิชีพ  อาจหาญ   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายวิญญ์   หิตะวัฒนกุล (หีดจันทร์)  นางรมณีย์  ใจห้าว  ไปช่วยราชการโรงเรียนวัดหญ้า  อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช  และนายเทียมศักดิ์  คีรีวงศ์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก  มาทำการสอนโรงเรียนนี้ในช่วงต้นปี  และนายประเวศน์  พิชัยฤกษ์   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง

            พ.ศ. ๒๕๑๙ นายบัญญัติ  นัทธีเชาว์ ได้รับการบรรจุมาทำการสอน และนางสมศรี  พิชัยฤกษ์  ย้ายจากโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร  และนายพิบูล มาทอง ย้ายไปสอนที่โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 

  พ.ศ. ๒๕๒๐ นางวรลักษณ์  คงอิ่ม  ย้ายไปทำการสอนโรงเรียนบ้านบางกระบือ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  พร้อมกับบรรจุ  นายศุภชัย  พิมเสน  และนายนิกร  ทรัพย์มี มาทำการสอน ปีนี้มีครู ๘ คน  ผู้ช่วยครู  ๑  คน  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก.  ขนาด ๔  ห้องเรียน      วงเงิน  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 

  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  ๓  ที่ วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท  และงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญแก้ไขใหม่โดยช่างองค์การ  วงเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท

  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายบัญญัติ  นัทธีเชาว์ ย้ายไปโรงเรียนวัดดูก  อำเภอพรหมคีรี  บรรจุนางสาวผ่องพรรณ  โขมพัตรมาแทน  นายนิกร  ทรัพย์มี   ย้ายไปโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และนางวิภาดา  ศรีใหม่  ย้ายมาแทน  นายพยุห์  โจมฤทธิ์ ถูกยืมตัวไปช่วยราชการโรงเรียนวัดธารน้ำฉา   ทางราชการให้งบประมาณสร้างส้วม  แบบ  ๔๐๑  พร้อมที่ปัสสาวะ  วงเงิน  ๒๖,๐๐๐  บาท 

  พ.ศ.  ๒๕๒๓  นายพยุห์  โจมฤทธิ์   กลับมาปฏิบัติราชการที่เดิม   นายไพบูลย์  เนตรรุ่ง  จากโรงเรียนวัดเทพราชย้ายมาโรงเรียนนี้  และนายสมบัติ  ศรีใหม่ ได้รับการบรรจุเป็นนักการภารโรง  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก  กสช.  มาสร้างบ่อน้ำและสนามบาสเกตบอล    นายภิรมย์  คิดดี  ผู้ใหญ่บ้านสละที่ดินส่วนตัวสร้างสนามบาสเกตบอล

  พ.ศ.  ๒๕๒๔  นายวิชีพ  อาจหาญ ลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  นางสาวผ่องพรรณ  โขมพัตร  ย้ายไปสังกัดโรงเรียนในอำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

  พ.ศ.  ๒๕๒๕  นางเพ็ญศรี  หนูพันธ์  ได้รับการบรรจุมาทำการสอน  และแต่งตั้งนายไพบูลย์  เนตรรุ่ง  ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านวังหลวง

  พ.ศ.  ๒๕๒๖ นายวิชีพ  อาจหาญ กลับมาปฏิบัติงานในตำแห่นงครูใหญ่อย่างเดิม             นางเพ็ญศรี  หนูพันธ์   ย้ายไปอำเภอร่อนพิบูลย์    นายประเวศ  ชัยฤกษ์    ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช  นายเสรี  ศรีแผ้ว  ย้ายมาจากอำเภอดอนสัก  นายสาวจรุงศรี  จอมทอง ย้ายมาจาก สปจ. ระนอง  มาทำการสอน  นายสุรินทร์  พิชัยฤกษ์  ย้ายมาจาก  สปจ. กระบี่  มาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว

   พ.ศ. ๒๕๒๗ นายศุภชัย  พิมเสน  ย้ายไปโรงเรียนบ้านไสกรูด  นายเสรี  ศรีแผ้ว    ย้ายไปโรงเรียนบ้านยางโพรง  นายสมหมาย  ษัฏเสน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด  และนางสาวบุญนำ  อุตมาง    ย้ายมาจาก สปจ.  พังงา  มาทำการสอนโรงเรียนนี้

  พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๐ x  ๑๒ ตารางเมตร        ๑  หลัง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ครู ภารโรงช่วยกันสร้างส้วมติดอาคารเรียนหลัง ๒  ด้านตะวันตก  ๑  ที่  วงเงิน  ๘,๖๐๐  บาท 

  พ.ศ. ๒๕๒๕  นางจรุงศรี  อุ่นนวล  ย้ายสับเปลี่ยนกับนายสุชาติ ช่างสลักจากโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 

  ปี พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนเก่าซึ่งชำรุดมาก และได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่แบบ  สปช.๑๐๒/๒๕๐๖   ขนาด  ๔  ห้องเรียน วงเงิน  ๗๘๕,๐๐๐ บาท 

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับวัสดุต่อเติมโรงอาหาร จากชมรมกอล์ฟเพื่อเด็กนักเรียน สวนสามพราน  นครปฐม  และได้รับอุปกรณ์สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  จากพระโสภณวราภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคสร้างรั้วถาวร เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท 

  ปี พ.ศ.  ๒๕๓๘  นางกัณหา  จงรักษา  ย้ายมาจากโรงเรียนคลองเสาเหนือ  อำเภอบางขัน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑  แทนนางสวัสดิ์  ขนอม    เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ย้ายนางนาตยา  เขียวขาว จากโรงเรียนวัดธารน้ำฉา  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

  ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘  อบต. เปลี่ยน จัดจ้างครูอนุบาลให้ ๑ อัตรา คือ นางสาวฉวีวรรณ  สายทอง  มาช่วยสอน วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต  ๔       ได้แต่งตั้งนายประวรรณชัย  เต็งทอง  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสพลู ได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดเป็นสำนักงานโรงเรียนและสำนักงานครู  โดยได้รับบริจาคเงินสนับสนุนจากกลุ่มเครื่องเขียน  Y.B.C. กรุงเทพฯ    จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   คณะครู – ผู้ปกครอง  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบอีกส่วนหนึ่ง  

  พ.ศ. ๒๕๔๙   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   กระทรวงการคลัง   ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยการประสานงานของคุณณัฏฐพล  เชาวลิต  เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช

  พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนจากการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๓๖๔,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลและสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

  พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้รับย้าย นายมาณพ  เสียมไหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง  สพท.ตรัง เขต ๒  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสพลู ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  นายมาณพ  เสียมไหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากลง

  วันที่  ๖  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕  นายชัยชาญ  สกุลชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขวงเภา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน 

  วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นายชัยชาญ  สกุลชิต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) อำเภอท่าศาลา

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีคำสั่งแต่งตั้งนายอรรถพร  อักษรนำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสพลู จนถึง พ.ศ.2561 จึงย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมที่อำเภอชะอวด โดยมีนางนาตยา  เขียวขาว รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่ ๑ มีนาคม 2562 นางรุ่งตระกาล  แก้วประจุ บรรจุมาเป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสพลู จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-26 22:04:45 น.

โรงเรียนบ้านไสพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0988199588 อีเมล์: shnst210530@nst4.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยันต์ แสงระวี โทรศัพท์: 0835026071 อีเมล์: suriyan071.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]