โรงเรียนบ้านไสพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงเติมรัก          ใจลือ               ประธานนักเรียน

  2.เด็กหชาณุวัร  ดำมี                            รองประธานนักเรียน

  3.เด็กายวงศธร    ดงมุสิก                     เลขานุการ

  4.เด็กหญิงณัา  จิตรมั่น                        ฝ่ายวิชาการ

  5.เด็กชายปวริศ   บริบูรณ์                    ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการคนที่ 1

  6.เด็กหญิงวิลาสินี   พรหมมา               ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการคนที่ 2

  7.เด็กหญิงวริศรา       คชาผล               ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  8.เด็กหญิงพิชานันท์    คงแก้ว             ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์คนที่ 1

  9.เด็กหญิงปริฉัตร   ชื่นชนะ                  ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์คนที่ 2

  10.เด็กชายธีรพงค์        มีคล้าย            ฝ่ายอาคารสถานที่

  11.เด็กชายภูมิภัทร   ทองแท้               ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่คนที่1

  12.เด็กชายธนวินท์   จงกล                  ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่คนที่2

  13.เด็กหญิงปวันรัตน์   มานพ               ฝ่ายบริการ

  14.เด็กหญิงทิชานันท์  เพ็งเรือง           ผู้ช่วยฝ่ายบริการคนที่1

  15.เด็กหญิงธารธิชา  สองพล              ผู้ช่วยฝ่ายบริการคนที่2

  16.เด็กชายจีรภัทร    ศรีใหม่                ฝ่ายปกครอง

  17.เด็กชายพงศภัค  ผัดสมุทร             ผู้ช่วยฝ่ายปกครองคนที่ 1

  18.เด็กชายสรัลพร    ศรีใหม่               ผู้ช่วยฝ่ายปกครองคนที่ 2

  19.เด็กชายณัฐภัทร     ทองหวาน        ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  20.เด็กชายกรวิทย์   นพเดช                ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการคนที่1

  21เด็กชายพิชัยภูษิต   คงแก้ว            ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการคนที่2

  22.เด็กหญิงวิริศรา     คงคานนท์          ฝ่ายอนามัยโรงเรียน

  23.เด็กหญิงภัทราพร    แต่งอักษร        ผู้ช่วยฝ่ายฝ่ายอนามัยโรงเรียนคนที่1

  24.เด็กชายธีฤทธิ์   มายะเฉียว             ผู้ช่วยฝ่ายฝ่ายอนามัยโรงเรียนคนที่2


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-26 22:04:45 น.

โรงเรียนบ้านไสพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0988199588 อีเมล์: shnst210530@nst4.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยันต์ แสงระวี โทรศัพท์: 0835026071 อีเมล์: suriyan071.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]