โรงเรียนบ้านไสพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  “สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”

  เป้าหมาย

  ๑. เพื่อพัฒนาประชากรวัยเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม

  ๒. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

  ๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คูคุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

  ๔. เพื่อพัฒนาองค์กรในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-26 22:04:45 น.

โรงเรียนบ้านไสพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0988199588 อีเมล์: shnst210530@nst4.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยันต์ แสงระวี โทรศัพท์: 0835026071 อีเมล์: suriyan071.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]