• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION STATEMENT)   

       1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของสถานศึกษา           2. พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน                                           3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ                                                 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา  ส่งเสริม  เต็มตามศักยภาพ

  2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดพื้นฐาน

  4. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตร  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้  ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  7. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

  8. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน

  9. โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

  10. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 14:01:58 น.

โรงเรียนบ้านไสเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bansairaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิดา สมเขาใหญ่ โทรศัพท์: 0646819099 อีเมล์: sopida121136@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]