โรงเรียนวัดทะเลปัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            พัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาภาคบังคับให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีความรู้ คุณธรรม  และทักษะทางวิชาชีพ  รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ยึดมั่นการดำรงชีวิตตรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสู่คุณภาพระดับสากล

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

  2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

  4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

  5. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง ค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทยและน้อมนำ

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดทะเลปัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นารีรัชญ์ สุขเสนา โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์: Nareeruth2516@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]