โรงเรียนบ้านวังลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • E-service
 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านวังลุง เริ่มเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2510 อาคารเรียนครั้งแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เสาไม้ หลังคามุงสังกะสี  ไม่มีฝากั้นซึ่งเป็นที่ดินที่ทางเอกชนมอบให้  ตลอดจนโต๊ะเก้าอี้  กระดานดำตลอดจนอาคารเรียน  สำหรับที่ดินที่มอบให้มีดังนี้

  นายแดง  คุณโลกมอบให้จำนวนเนื้อที่4 ไร่นายเทศแก้วสุวรรณมอบให้จำนวนเนื้อที่2     ไร่

  รวมเป็นเนื้อที่ที่บริจาคครั้งแรกในการเปิดเรียน  จำนวนเนื้อที่ทั้งสิ้น  6  ไร่

            เปิดเรียนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูสอนวันเปิดเรียน 2 คน บรรจุใหม่อีก 1 คน มีนายผลึก หวายนำเป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 97 คนวันแรกในการเปิดเรียนได้มีนายโสภณ  ตามนานนท์ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอท่าศาลา  มาทำพิธีเปิด

  .ศ.2511 ทางราชการให้งบประมาณมาจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 5 ห้องเรียนราคา 150,000บาท

  .ศ.2519 ได้งบประมาณมาจัดสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นล่างโดยก่ออิฐถือปูนจนถึงหน้าต่างเป็นเงิน  12,000  บาท  และในปีนี้ทางราชการให้งบประมาณมาสร้างส้วมอีก  1  ที่  เป็นเงิน  80,000  บาท

  .ศ.2520 ในปลายปีทางอนามัยจังหวัดได้ให้วัสดุ  อุปกรณ์มาสร้างประปาน้ำฝน 3 ที่ เป็นเงิน 10,000 บาท  โดยอาศัยแรงงานในหมู่บ้าน

  .ศ.2521 ทางราชการอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้นป.6 และปีนี้นางสาวรัชนี สุขศิริ ได้มอบตู้เหล็กไว้กับโรงเรียน 1  ใบ

  .ศ. 2522 ทางราชการให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียน  ป.1 ก อีก  1  หลัง  เป็นเงิน   200,000  บาท  ในปีนี้ได้มีภัยทางการเมืองได้คุกคาม  จึงทำให้ผู้ปกครองต้องย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนไปอาศัยที่อื่น  ทำให้นักเรียนน้อยลง เกือบปิดตัวเองทางคณะครูเสียขวัญและกำลังใจในการสอน จึงขอย้ายไปทำการสอนที่อื่น  ทำให้เป็นผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างมาก

  .ศ. 2524 นายผลึก  หวายนำ  ได้ขอลาออกจากราชการ  ทางราชการจึงแต่งตั้ง  นายสวัสดิ์  บุญคล่องมาดำรงตำแหน่งแทนต่อไป  การเรียนการสอนมีปัญหา เพราะมีครูไม่ครบชั้น  นักเรียนก็ย้ายเข้า  ย้ายออกตลอดปี

  .ศ. 2525 ทางราชการได้ให้งบประมาณมาสร้างส้วมเพิ่มเป็นเงิน  เป็นเงิน33,000  บาท 

            อนึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ติดต่อขอซื้อที่ดินหน้าโรงเรียนติดกับสนามฟุตบอล เพิ่มขึ้น  1  ไร่เศษ  เป็นเงิน  7,000  บาทจากนายสมพร  พรหมเดช  รวมกับที่ดินโรงเรียนที่บริจาคเป็นเนื้อที่ทั้งหมด  8  ไร่เศษ

  .ศ. 2526 ทางคณะกรรมการศึกษานำโดยผู้ใหญ่นิคม มุสิกะวงศ์ ได้จัดทอดผ้าร่วมกับกรรมการผู้ปกครองและชาวบ้านใกล้เคียงได้ร่วมกันสร้างโรงอาหารชั่วคราวคิดเป็นเงิน  18,300  บาท

            ในปลายปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติพระบรมราชินีนาถทางคณะครู  ผู้ปกครองกรรมการศึกษาได้ช่วยกันสร้างหอประชุมโดยใช้งบประมาณของชาวบ้านวังลุง ใช้เวลาสร้างประมาณ  2  ปีกว่าจึงจะใช้งานได้  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  คิดเป็นเงิน  524,350  บาท

  .ศ. 2527 คณะครู  ภารโรงได้เสียสละเงินส่วนตัว  19,400  บาท  สมทบกับผู้ปกครอง  และผู้อุปการะบางท่าน  จัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกของโรงเรียนจำเนื้อที่  6  ไร่เป็นเงิน  84,000  บาท  เพื่อใช้เป็นแปลงเกษตรด้านการเรียนต่อไปในปีนี้เองทางราชการได้ให้งบประมาณมาสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง เป็นเงิน  180,000  บาท  ซึ่งใช้เป็นที่ฝึกงาน  และใช้ประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป

  .ศ. 2528 – 2530 ทางคณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดสร้างห้องสมุด โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของคณะครู ขอวัสดุสมบทได้แก่พวกไม้ ใช้เวลาสร้างประมาณ 5 ปี ไปแล้วเสร็จในปี 2533 คิดเป็นเงิน  109,145  บาท

  .ศ. 2530 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างเรือนเพาะชำ  เป็นเงิน  15,000  บาท    

  .ศ. 2531 คณะกรรมการศึกษาพร้อมด้วยนายสมชัย  อยู่ทองคำ  ได้จัดสร้างโรงอาหารให้โดยกว้าง  6  เมตร 
  ยาว  15  เมตร  เป็นเงิน  94,250  บาท

  .ศ. 2532 ทางคณะครูและภารโรงได้จัดสร้างประปาในแปลงเกษตร  คิดเป็นเงิน  17,500  บาท

  .ศ. 2533 ทางคณะครู ภารโรง และนักเรียน ได้ติดตั้งท่อประปา โดยใช้เงินของสภาพผู้แทนราษฎรเป็นเงิน15,000 บาท

  .ศ. 2534 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ มาจัดสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เป็นเงิน 1,380,000 บาท

            ในปีนี้ทางราชการอนุญาตให้เปิดทำการสอน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา”  เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2534  มีนักเรียน 33  คน  และเปิดเรียน  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2534

  .ศ. 2535ทางโรงเรียนได้จัดสร้างโรงอาหารเพิ่มเติมก่ออิฐเสาคอนกรีตอีก

  .ศ. 2536ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  2  ห้องเรียน  เงิน  17,884  บาท

  .ศ. 2537 ทางราชการได้อนุมัติให้จัดสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,640,000  บาท  แล้วอนุมัติให้สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ห้อง  เป็นเงิน 90,000  บาท  และต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบ 105/29 เป็นเงิน 280,000  บาท อนุมัติให้จัดสร้างบอน้ำฝน แบบ ฝ. 33 เป็นเงิน 60,000  บาท 

  .ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียน 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นเงิน
  280,000  บาท

  .ศ. 2539 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา และได้รับบ่อน้ำฝนจากกรมการปกครองอีก 1  ที

  25 มิถุนายน 2546 ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิทยา ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแคว มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุงแทนนายพิชาญ  สำอางศรี

  1 พฤษภาคม 2549  ทางราชการได้แต่งตั้งนายธงชัย  นิลวงค์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุงแทนนายวิทยา ณ นคร

  31 มีนาคม 2551  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพเนิน  ปิ่นแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางฉาง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุงแทนนายธงชัย  นิลวงค์

  .ศ.2554   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ

  28 กันยายน  2555  ทางราชการแต่งตั้ง นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้าวโทะ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุง แทนนายพเนิน  ปิ่นแก้ว

  .ศ.2555  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล

  1 พฤศจิกายน 2561  นางพิญญู  สุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุง แทน นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทังหมด 201 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 20 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 15:46:38 น.

โรงเรียนบ้านวังลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 394012 อีเมล์: school394012@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: natpailin klinlokai โทรศัพท์: 0629511615 อีเมล์: natpailin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]