โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

  ๒.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการศึกษา

  ๔.ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี  สมบูรณ์  แข็งแรง

  ๕.ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  ๖.จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

  ๗.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ครูมืออาชีพ

   

  เป้าประสงค์

  ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  เป็นแหล่งเรียนรู้

  ๒. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม  ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพ

  ๔. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษา

  ๕. ครูและผู้เรียนมีสุขภาพดีทุกคน

  ๖. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ๗. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๘. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครูมืออาชีพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูชาติ พิเภก
 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441763 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฮานีซะห์ มะแงสะแต โทรศัพท์: 0878997243 อีเมล์: Aneesa405510034@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]