โรงเรียนบ้านไสขาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านไสขาม ตั้งอยู่หมู่ที่   3    ตำบลบ้านชะอวด  อำเภอจุฬาภรณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติเปิดสอนระดับปฐมวัย  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
                เปิดสอนคร้ังแรกเมี่อ  25  พฤษภาคม  2520  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีันักเรียน  18  คน  โดยมีนายเปี้ยน  หางหับ  ไชยพลบาล   บริจาคที่ดิน  8  ไร่     นายจาย  นางจีย  จิตรอักษรบริจาคที่ดิน  4  ไร่  รวม12  ไร่   โดยมีนายสุทิน  ทองไซร้     เป็นครูใหญ่   สังกัดอำเภอชะอวด
                ปีพุทธศักราช   2520         นายสุทิน  ทองไซ               เป็นผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2531         นายเสถียร   มูสิเกิด             เป็นผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2533         นายฉลวย    ชูถนอม            เป็นผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2535         นายนรากร    เนาว์สุวรรณ์     รักษาการผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2535         นายสุนทร   สุขขาว              เป็นผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2536         นายนรากร   เนาว์สุวรรณ       รักษาการผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2537         นายผุด   ขำวิเศษ                 เป็นผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2560         นางนฤมล  ขุนรัง                  รักษาการผู้บริหาร
                ปีพุทธศักราช   2562         นางนารีรัตน์  พรหมศร          เป็นผู้บริหาร

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:02:44 น.

โรงเรียนบ้านไสขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุมาพร ขุนรัง โทรศัพท์: 0626145397 อีเมล์: nakon0626145397@ gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]