โรงเรียนบ้านไสขาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •                                       พัฒนายกระดับคุณภาพด้านผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จัดอัตลักษณ์ให้โดดเด่น เน้นยึดมั่งประชาธิปไตย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมการประหยัดและอดออม

                           


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:02:44 น.

โรงเรียนบ้านไสขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุมาพร ขุนรัง โทรศัพท์: 0626145397 อีเมล์: nakon0626145397@ gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]