โรงเรียนบ้านไสขาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                   โรงเรียนบ้านไสขาม มุุ่่่่่่งพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กระจายอำนาจในการจัดการบริหารสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ยึดแนวปฏิรูปการศึกษา  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่ดเน้นยึดมั่นประชาธิปไตย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมการประหยัดและอดออม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:02:44 น.

โรงเรียนบ้านไสขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุมาพร ขุนรัง โทรศัพท์: 0626145397 อีเมล์: nakon0626145397@ gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]