โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION STATEMENT)

  พันธกิจที่ ๑  จัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  พันธกิจที่ ๒  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  พันธกิจที่ ๓  ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อ   เทคโนโลยี  เพื่อการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการ

  พันธกิจที่ ๔ บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมาภิบาล

   

  เป้าประสงค์

  ๑.  สถานศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา

  ๒.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ดี  เก่ง  สุข

  ๓.  ชุมชนมีความพึงพอใจในการบริการ

  ๔.  พัฒนาครูและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

  กลยุทธ์ที่ ๒   ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ

  กลยุทธ์ที่ ๓   สร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนา  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและบริหารอย่างพอเพียง

  กลยุทธ์ที่ ๕   ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 15:48:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมาณพ เสียมไหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิสุทธิ์ ส่งนวล

 • นางสาวปริญา นพประดิษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,855
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ โทรศัพท์: 0874677783 อีเมล์: thanchanok.jah@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]