โรงเรียนบ้านนบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านนบ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในที่ราชพัสดุ  ตามทะเบียนเลขที่  น.ศ.437 มีเนื้อที่ทั้งหมด  17  ไร่  67  ตารางวา  เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ได้ทำการรังวัดปักหลักเขตเมื่อวันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2529 (ในอดีต โรงเรียนสังกัดอำเภอท่าศาลา ย้ายมาสังกัดอำเภอนบพิตำในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2538) โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2501โดยนายอุทัย มัธยาท ศึกษาธิการอำเภอท่าศาลา มาทำพิธีเปิด ให้ เปิดรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น สภาพอาคารเรียนเป็นแบบชั่วคราว โดยราษฎรในท้องถิ่นช่วยกันสละทรัพย์สินและแรงงานในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีนายหีด  แก้วมี ผู้ใหญ่บ้าน นายเพชร เพชรนิล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงเรียน และได้ทำการเรียนการสอนตั้งแต่บัดนั้น โดยมีนายพร้อย รัตนวงศ์ เป็นครูใหญ่ คนแรก

             โรงเรียนอยู่ติดถนนสายนครศรี ฯ – ปากลง  ห่า งจากที่ว่าการอำเภอนบพิตำ  10  กิโลเมตร  โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2501  โดยมีผู้บริหารตามลำดับจนถึงปัจจุบันดังนี้

            1.  นายพร้อย  รัตนวงศ์            ตำแหน่ง ครูใหญ่  พ.ศ.  2501 – 2515

            2.  นายเอื้อม  เจริญพร            ตำแหน่ง ครูใหญ่  พ.ศ.  2515 – 2539

            3.  นายอัครเดช  สังข์เจริญ        ตำแหน่ง          ครูใหญ่  พ.ศ.  2539 – 2541

            4.  นายอาคม  กั่งเซ่ง              ตำแหน่ง          อาจารย์ใหญ่  พ.ศ.  2541 – 2543

            5.  นายไพโรจน์  ขาวเอี่ยม         ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.  2543 – 2549

            6.  นายสันติ  ปิ่นหอมกุล          ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.  2549 – 2559

            7.  นายรัชจิต   สมประสงค์        ตำแหน่ง          ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนบ       เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

            8. นายศิริ     ผกากรอง            ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาราชการแทน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนบ เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2559

            9. นางปุณยภา   แก้วนุ่น           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.  2559 – ปัจจุบัน

              ในปีการศึกษา  2562  มีผู้เรียนทั้งหมด  105  คน แบ่งออกเป็น  7  ห้องเรียน  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  5  คน  ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน  อาคารเรียน        3  หลัง  7  ห้องเรียน  และอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง

              โรงเรียนมีเขตบริการ  3 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 (บ้านนบ), หมู่ที่ 10 (บ้านสองแพรก) , หมู่ที่ 11 (บ้านหวายช่อ)  พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขา  ที่ราบเชิงเขา  เนินเขา  อากาศเย็นมีหมอกปกคลุมในตอนเช้า  ประชากรประกอบอาชีพการเกษตร  ได้แก่  สวนยางพารา  สวนเงาะ  ทุเรียน  ลองกอง  ลางสาด ฯลฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 14:50:18 น.

โรงเรียนบ้านนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 084-4124048 อีเมล์: punyapa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิดาวรรณ ยมเกิด โทรศัพท์: 0979280467 อีเมล์: tidawan3537@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]